Mezmur.org

Powerd by bisrat.com

ቃለ መሕትት ምስ ኣርኣያ ሃብተ (2012)

  • PDF

in-habte

ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ድሕሪ ባይታኻን ኣተዓባብያኻን መዕለልካናዶ?

 ስመይ ኣርኣያ ሃብተ እብሃል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ1980 ተወሊደ፡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻዱሻይ ክፍሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ተማሂረ። ድሕሪ ናጽነት ንኣስመራ ብ1993 ዓ.ም. ኣትየ። ሻብዓይ ክፍሊ ኣብ ቤ/ት ባና ተማሂረ፡ ቀጺለ ድማ 8ይ-9ይ ቤ/ት ሳንታኣና ተማሂረ። ብድሕሪኡ ንሰለስተ ዓመት ኣብ ተግባረእድ ድሕሪ ምምሃር ብኣውቶሜካኒክስ (Auto Mechanics) ተመሪቐ። ብድሕሪኡ ኣብ 98/99 ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ድሕሪ ምእታው ብሜካኒካል ኢንጂነሪንግ (Mechanical Engineering) ኣብ 2004/4005 ተመሪቐ። ብድሕሪኡ ካብ 2005-2007 ኣብ ኣስመራ ተመዲበ ድሕሪ ምስራሕ ካብ 2007 ንደሓር ኣብ ኢትዮጵያ እነብር ኣለኹ። ኣተዓባብያይ ከኣ ምስ ስድራይ ኮዩኑ ኣብ መንጎ 8 ኣሕዋተይ ናይ መወዳእታ ማለት ሕሳስ ልደ እየ።

  ጊዜ ንእስነትካ ብኸመይ ዓይነት ሕይወት ተሕልፎ ኔርካ? ኣብ ዓለም ከለኻ ፍርሃት እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥኻ ይስዓካዶ ኔሩ?

 ኣነ ንጎይታ ዝተቐበልኩ ኣብ ጊዜ ንእስነተይ ስለዝነበረ ኩሉ ግዝየይ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት እየ ዘሕልፎ ኔረ። ከምኡውን ንትምህርቲ ዝበዝሐ ጊዜ ብምሃብ እየ ኣሕሊፈዮ። ስድራይ ሃይማኖተኛታት ስለዝነበሩ በቲ ናቶም ስርዓትን ርዲኢትን እየ ዓቢየ። ስለዚ እቲ ፍርሃት ኣምላክ ኣጸቢቑ ካብ ንእስነተይ ይስምዓኒ ነይሩ።

 

 ናብ ጎይታ መዓስ ብከመይን ክትመጽእ ኪኢልካ?

 ኣብ 1994 ልዑል ዝበሃል ሓው ቀጻሊ ይምስክረለይ ኔሩ፡ እንተኾነ ግን ብዙሕ ሕቶታት ስለዝነበረኒ ኣይቅበሎን ኔረ። ንሱ ከኣ ከየቋረጸ ይጽልየለይ ኔሩ። ሓደ መዓልቲ ከኣ ጎይታ ብሕልሚ ነቲ ሕቶ ዝኮነኒ ዝነበረ ብንጹር መሊሱለይ። ብድሕሪኡ ኣብ እንዳማሪያም ዝብሃል ማሕበር ኮንፈረንስ ኣብ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ምስቲ ሓው ከይደ ጎይታ ተቐቢለ።

 ንጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ጌርካ ምስ ተቐበልካዮ እንታይ ዓይነት ቅጽበታዊ ለውጢ ኣብ ሕይወትካ ሪኢኻ?

 ጎይታ ምስተቐበልኩ ሰላምን ህድኣትን መሊኡኒ። ሽዑ ንሽዑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃነይ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ኮይኑ ረኺበዮ። ብኡ ንብኡ ከኣ ኣንፈተይ ቀዪረ። ምሕረትን ጸጋን ናይ ጎይታይ በዚሑለይ ከኣ እነሆ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤቱ እነብር ኣለኹ።

 ድሕሪ ጎይታ ምቕባልካ ካብ ስድራኻን የእሩኽትኻን ጎረባብትኻን ኣሉታዊ ይኹን ኣዎንታዊ ግብሪ መልሲዶ ኣሎክ?

 ካብ ስድራይ ኮነ ጎረባብተይ ብዙሕ ተቓውሞ እዩ መጺኡኒ። ግና ንጎይታ ኪስዕብ ዝፈቱ እንተሎ፡ ናይ ግድን ክጽላእን ክስደድን ስለ ዘለዎ፡ በቲ ዝነበረ ኩነታት ከይተሰናበድኩ ጸኒዐ ንጎይታ ከም ቃሉ ንኽስዕቦ ጸግኡን ምሕረቱን ኣኽኢሉኒ። እቶም ኣብቲ ግዜ'ቲ ብጎይታ ዝነብሩ ጎረባብተይ ግና፡ ጎይታ ብምቅባለይ ስለ ዝተሓጎሱ የተባብዑኒ ኔሮም።

 ዳግም ምስ ተወለድካ ናብ ሕብረት የሕዋት ንምጽንባር ጊዜ ወሲድልካዶ? እቲ ዝኣተኻዮ ሕብረት'ከ ሓድሽ ብምንብርካ እንታይ ዓይነት ኣወንታውን ኣሉታውን ጽልዋታት ኔርዎ?

 ጎይታ ምስተቐበልኩ ጊዜ ከይወስድኩ ኣብ ሙሉእ ወንጌል ቤ/ክ ትምህርቲ ምድሓን ቀልጢፈ ተማሂረ። ምስኡ ከኣ ኣብቲ ጊዜ እቲ ይዝከረኒ ቀጻሊ ጾምን ጸሎትን ከምኡ'ውን ናይ ወጋሕታ ጸሎት ይግበር ስለዝነበረ፡ ብቀጻሊ ከየብኮርኩ ይካፈል ብምንባረይ፡ መንፈሳዊ ሂወተይ ንኽዓብይ ግደ ኔርዎ።

 ሕራይ እምበኣር ኣርኣያ ናብቲ ጠቒስካዮ ዝሓለፍካ ናይ መዝሙር ኣገልግሎትካ ክንሓልፍ፡ ከመይ ኢልካ ናብ ናይ ግሊ ዘመራይ ከምዝሓለፍካ ተእልለናዶ?

ናተይ መዝሙር ኣጃማምራ ኣብ ሙሉእ ወንጌል ኣስመራ ኮይኑ፡ ኣብ ጎጅለ መዘምራን ኣብ ዝነበርኩሉ ከኣ ብፍላይ ምስ መዘምራን "ሐ" ብቐጻሊ ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ ግዜ ኣሕዋት ንኣገልግሎት መዝሙር የተባብዑኒ ኔሮም። ይዝከረኒ ኣብቲ መጀመሪያ መዝሙር ከምጽእ ምስ ጀመርኩ፡ ኣነ ዜማን ኣዝማችን ከምጽእ ከለኹ ኣሕዋት ከኣ ቁጽርታት ብምስራሕ ኩሉ ጊዜ ኣንፈት ዘርኣዩኒ ብምንባሮም ከይጠቐስክዎም ክሓልፍ ኣይደልን እዬ። ከምዚ እናበለ ንብዙሕ እዋናት ምስ ከደ ከኣ ጎይታ ረዲኡኒ ብግለይ ክሰርሕን ኣብዚ ደረጃ ክበጽሕን ጎይታ ኣኽኢሉኒ።

 መዝሙር  ካበይ ኢኻ ትረኽቦ ብኸመይ እዩ'ኸ ዝወሃብካ?

መዝሙር ጸጋ (ውህበት) ኣምላኽ እዩ። ጎይታ ነዚ ውህበት ኣብ ውሽጥና የቐምጦ፡ ስለዚ መዝሙር ካብ ውሽጢ እዩ ዝፍልፍል። ንጉስ ዳዊት እዚ ዝተረድኦ እዩ ዝመስል፡ ኣብ መዝሙር ዳዊት 45፡1 ክንርእዮ ከሎና "ካብ ልበይ ጽቡቕ ነገር ይግንፍል ድርሳናተይ ንንጉስ እዩ እብል ይብለና"። እቲ ኣነ መዝሙር ዘውጽኣሉ ወይ ዝድረሰሉ ግዜ ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኑ፡ ኣብ ግዜ ምምሳጥን ምግራምን ዕብየት ኣምላኽ፡ ኣብ ግዜ ጸሎት፡ ኣብ ሓደ ኩነት ኣትየ ከስተንትን እንከለኹ፡ ቃል ከንብብን ስብከት ክሰምዕን እንከለኹ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዝተቐመጠ ጸጋ ይንቕንቖ እሞ መዝሙር ካብ ውሽጠይ ይፍልፍል።

 ኣብ ጎይታ ክንደይ ምስ ጸናሕካ ኢኻ ኣገልግሎት ጀሚርካ? እቲ ናይ መጀመርታ ኣገልግሎትካ እንታይ ነይሩ? ሕጅ'ኸ ብምንታይ ዓይነት ተገልግል ኣለኻ?

ኣገልግሎት ኣብ 1995 ድሕሪ ሓደ ዓመት ንጎይታ ምቕባለይ ኣብ ቤ/ት ሳንታኣና ከገልግል ጀሚረ። ብነፍሳት ምጥርናፍን ምምሃርን ከኣ የገልግል ኔረ። ክሳብ ተግባረእድ ዝወዳእኩሉ እዋን (1998) ከኣ በዚ እናገልገልኩ፡ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ ጊዜያት ምስ መዘምራን ሙሉእ ወንገል ብሙዚቃ የገልግል ኔረ።

ናብዚ በጺሕካዮ ዘለኻ ደረጃ ንክትበጽሕ ዝነበሩኻ ረቝሒታትዶ ምገለጽካልና? 

እቲ ቀዳማይ ኣብ መዝሙር ኣገልግሎት ምስኣተኩ ዝሕግዙኒ ዝነበሩ ብፍላይ መዘምራን "ሐ" ሙሉእ ወንጌል ቤ/ክ ከም ጀማራይ ዜማን ግጥምን ብምእራምን ብምስትኽኻልን ብዙሕ ኣንፈት ዘርኣዩኒ ኣምላክ ይባርኮም ይብል። 2ይ ነተን መዝሙራተይ ጊዜ ምሃብን ምስራሕን ከምኡውን ምስ ሙዚቃ ምውህሃድ ብዙሕ ጊዜ ስለ ዝህቦ ጎይታ ከኣ ብዙሕ ነገራት ይውስኸለይ ኣሎ። 3ይ ብዛዕባይ ቀጻሊ ብጸሎት ዝጋደሉ ኣሕዋት ጎይታ ስለዝሃበኒ ነዚ ሕጂ በጺሐዮ ዘለኹ ደረጃ ናቶም ደገፍ ዓቢ እጃም ኣለዎ ይብል። በዚ ኣጋጣሚ ስሞም ዋላ እንተዘይጠቐስኩ፡ ግና ንኹሎም ጎይታ ይባርኮም እብል።

ኣብዚ ተተሓሒዝካዮ ዘለኻ ናይ መዝሙር ኣገልግሎት ብውልቅኻ እንታይ ራእይ   ኣለካ? ኣብዚ ዘለካ ራእይ'ከ ተክርስትያንን ሕዋትን እንታይ ዓይነት እጃም  ክህልዎም ትጽበ?

ዕላማና ወንጌል ጎይታና የሱስ ምስባኽን ነፍሳት ንጎይታ ክቕበሉን ስለዝኾነ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ራእይ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ፡ ንመዛሙራተይ ብዝሓሸን ብዝጸበቐን ክሰርሖን ዝተፈላለየ ዓይነት ሙዚቃ መሳርሒታትን ዝተፈላለየ ህርመታት ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈተነ ክሰርሕን ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ንትግርኛ መዛሙራትና ክዓቢ እዚ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ጾር እዩ። ነዚ ንምግባር ትምህርትታትን ከምኡውን ነቲ ቴክኖሎጂን ምምላኽ ስለዘድልይ ኣብዚ ኣተኩረ ኣለኹ። ነዚ ንምግባር ግን ቀሊል ስለዘይኮነ ናይ ኣሕዋት ሓገዝ የድልየኒ እዩ። መዛሙራትና ብሉጽ ኮይኑ ክወጽእን ንምድሪ ክሽፍንን ነቲ በጺሕናዮ ዘሎና ቴክኖሎጂ ኮነ ዝተፈላለየ ህርመታት ከኣ ኣብ ምጽናዕ እርከብ።

ካብ ኣብ ዓድና (ሃገርና) ብጎይታ ዘለው ሙዚቀኛታትን ዘመርትን የሕዋት ንሕይወትካ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክትቀስም ኪኢልካ?

ኩሎም ቅድመይ ዝነበሩ ዘመርቲ ከምቲ ጎይታ ጸጋ ዘብዝሓሎም መጠን ብሓቂ ነቲ እዋን ዘሳግር መዛሙራት ዘሚሮም ኣለዉ። ኣብቲ ብዙሕ ሙዚቃ ዘይነበረሉ እዋን ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ምስርሖም እሞ ነቲ ኣብ ጊዜኦም ዝነበረ ወለዶ ብምስጋሮም ንኣይ ሎሚ ኩሉ ዋጋታት ክኸፍል ከምዝግብኣንን ከይተሓለልኩ ክሰርሕ ከምዘለንን ዓቢ ትምህርቲ እየ ካብኣቶም ቀሲመ ዘለኹ። ከምኡውን ኣብዚ ጊዜ ዘለው ዘመርቲ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስደት ከለው ንህዝቢ ኣምላክ ብመዝሙሮም ክበጽሕዎ ዝከፍልዎ ዋጋታት ብሓቂ ዝነኣድ ኮይኑ ንኣይውን ከምኣቶም ክተግህ ድርኺት እዩ ዝኮነኒ ዘሎ።

ከም ኣገልጋሊ መጠን ንኣገልግሎትካን ንሓዳርካን ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ  ትዞም?

ኣገልግሎተይ ቅድሚ ኩሉ ይሰርዖ። ከምቲ ጎይታ ጸጋ ዘብዝሓለይ መጠን ጊዜ ብዙሕ ይወስደሉ እየ። ክሳብ ሕጂ ግና ኣብ ሓዳር ኣይተጸመድኩን።

ንዘማሪ ምስ ዘማሪት ኢንትትመርዓው ዝሐሸ ኡዩ ንዝብል ሓሳብ እንታይ ትብል?

ልብኻ ፈቲሽካ እታ ትፈትዋ ሓፍቲ ዘማሪት ኮይና እንተጸኒሓ ጽቡቕ። እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ቅድመ ኩነት ከነቐምጥ ኣይንክእልን ኢና። ከምቲ ኣምላክ ዘጋጠሞ እንተኮነ እዩ ዝሓይሽ በሃላይ እየ።

ብሃዕባ መዝሙር መዛሙራትካ ብካሴት ደረጃ ክትሓትሞም ክደይ ግዜ ይወስደልካ? ስለምንታይ? 

መዝሙር ጀሚርካ ክሳብ ትውድኦ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ ጊዜ ይወስድ። እዚ ኣብ ስቱድዮ ጥራይ ማለተይ እዩ። ምክንያቱ ከኣ ነፍሲ ወከፍ መዝሙር ሙዚቃ ክስራሕ ከምኡውን ብላዕሊ ዝድረብ ድምጽታት ኮነ ሙዚቃታት ክኣቱ፡ ዝተበላሸወን ዘይጸበቐን ነገራት ከተስተካክል ብዙሕ ጊዜ ስለዝወስድ እዩ። ነቲ መዝሙር ግጥምን ዜማን ሰሪሕካ ምድላው ግን ካብዚ ጊዜ ንላዕሊ ከምዝወስድ ኣይንረስዓዮ፡ ምኽንያቱ ብሉጽ ነገር እንተደሊካ ነቲ ጸጋ ከኣ ብዙሕ ጊዜ ክትህቦ ስለዝግባእ እዩ። እዚ ከማን ንኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘለኹ፡ እቲ ስቱድዮ ብቐረባ ስለዝረክቦ እየ እምበር ነቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ዘለው ዘመርትና ኣብቲ ዝደልዩሉ ጊዜ መዝሙር ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም፡ ምኽንያቱ ከኣ ነቲ ቴክኖሎጂ ብግቡእ መሊኮም ኣብ ሞንጎና ዝሰርሕሉ ሙዚቀኛታትና ኣዚዮም ውሑዳት ብምዃኖም እዩ።

 እዚ ሕጂ ሙዚቀኛታትና በጺሖሞ ዘለው ደረጃ ንስኻ ከም ዘማራይ፡ ምስቲ እትደልዮ ደረጃ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል?

እቲ ቴክኖሎጂ እናማዕበለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሎሚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሳራርሓ ሙዚቃ እኳ እንተሎ ብኪዩቤዝ ሶፍትዌር ዝስራሕ ግን ዝበለጸ እዩ እብል። እዚ ከኣ ኣብ ሙዚቀኛታትና እኳ ሕጂ እናበጽሐ እንተኾነ፡ ብግቡእ ምምላኹ ግና ግዜ ዘድልዮ ነገር እዩ። ምኽንያቱ ከኣ ዝሓሸ ስራሕ ንምስራሕ ዝተፈላለዩ ሃርድዌራት ከም ተወሳኺ ስለዘድልዩ እዩ። ነዚ ንምግዛእ ኣሸጋሪ እኳ እንተኾነ፡ ኩልና ነቲ ኣገልግሎት ተረዲእና ንሙዚቀኛታትናን ዘመርትናን ክንሕግዞም ይግባኣና እዩ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ እናኸድካ ምስራሕ ብዙሕ ወጻኢታት ኣብ ልዕሊ ምሕታቱ ነቶም ጀመርቲ ዘመርትና ኮነ ንነባራት ኣብቲ ግቡእ መዝሙር ከውጽኡሉ ዘለዎም ግዜ ዘይኮነ ክሰርሑስ ኣብ ዝጠዓሞም ክኸውን እዩ። እዚ ከኣ ንመዝሙር ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣለዎ። ኣብ ርእሲኡውን ኣብ ክንዲ ነቶም ዘለውና ሙዚቀኛታት ነምህሮም እሞ ነተባብዖም ብኣንጻሩ እኳ ድኣ ተስፋ ስለ ዘይንህቦም መዛሙራትና ብቐረባ ክንሰርሕ ዘይምኽኣልና ነቲ ብግዚኡ ክበጽሕ ዝተዋህበና መዝሙር ኣብ ዘይግዚኡ ክወጽእን ከም ሳዒቤኑ ድማ ከምቲ ዝድለ ከድምዕ ኣብ ዘይክእለሉ እዋን ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ።

 ብዛዕባ እተን ዝሓተምካየን ኣልቡማት ዛጊት ካብ ኣመንቲ እንታይ ዓይነት ኣወንታውን ኣሉታውን ሰሚዕካ ኣለኻ?

እተን ብኣልበማት ዘውጻእክወን መዛሙራተይ ንብዙሓት ንፈውሲ፡ ንምጽንናዕ፡ ንበረከትን ምስጋርን ኮይኑዎም ክሰምዕ ከለኹ መመሊሰ እብርትዕን ነቲ ኣገልግሎተይ ብትግሃት ክሕዞን ክተብዓሉ ከምዝግብኣኒ መዘኻኸሪ ይኾነኒ ኣሎ። ነቐፌታ እኳ ኣይሰማዕኩን፡ ግና እቲ ክነቅፍ ዝመጽእ ካብቲ ዘለኹዎ ገለ ፍልጠት ኮነ ትምህርቲ ዝህበኒ ምስ ዝኸውን ክሰምዕ ደስ ይብለኒ እዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ኣይበጻሕናዮን፡ መዓልቲ መዓልቲ ፍልጠት ክንውስኽን ክንመሓየሽን ይግብኣና እዩ ብዝብል ርድዲኢት።

እዞም ኣብዚ ህሞት ብካሴት ደረጃ ዝወጹ ዘለው መዝሙራት ብርዝነት መልእኽቶምን ሙዚቅኦምን ፍረ ቃላቶምን ብኸመይ ትግምግሞ? ክመሓየሹ ኣለዎም ትብሎ ነገራት'ከ ኣሎዶ?

ንኣምላክ ኣዚየ ዘመስግኖ፡ ኣነ ከምዝተዓዘብክዎ ብዙሓት ዘመርቲ ጎይታ ሂቡና ኣሎ። በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ከኣ ብዙሕ መዝሙር ብፍላይ ኣብዚ ኢትዮጵያ እናመጹ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብቲ ዝነበርናዮ ንውስኽ ኣለና። ጊዜ መዝሙር በጺሑ ምኻኑ እምስክር ኣለኹ። ኣብ ሓደ ስቱዲዮ ጥራይ ክስራሕ ዝኣተወ ልዕሊ 10 ካሴት ኣሎ። እቲ ምምሕያሽ ባዕሉ ብግዜ እናመጸ እዩ። ኣብ ግጥምን ፍረ ቃላቶምን ከምኡውን ኣብ ሙዚቃ ዓቢ ምምሕያሽ ይርኢ ኣለኹ። ግና ኣብ ብሉጽ ደረጃ በጺሕና ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ጊዜ ዝበለጸ ክንሰርሕን ክንመሓየሽን ስለዘለና። ብወገነይ ዕቤትና እኳ እንተነኣድክዎ፡ ኣብቲ ንሰርሖ ዜማን ዓይነት ሕርመትን ግና ስክፍታ ኣሎኒ። ምክንያቱ ብፍላይ እኳ እቶም ልዕሊ ክልተ ካሴት ዝሰራሕናን እንሰርሕ ዘለናን ዘመርቲ ነቲ ዜማታትና ኮነ ዓይነት ሕረመት ኩሉ ዓይነት ዘካተተ ኪኸውንን ነቶም ብድሕሬና ዝመጹ ዘመርትና ጽቡቕ ባይታ ክነንጽፈሎም ከም ዚግብኣና ኢንዳ ሓበርኩ፡ ኣብዚ ነገራት ኣተኪርና ክንሰርሕ እላቦ።

 ኣብዚ ዓመታት ዳርጋ ኩሎም ዘመርቲ ብውልቆም ሓቲሞም ክዝርግሕዎ ተራእዮም፡ እዚ ኣገባብ ንስኻ ከም ዘማሪ እንታይ ዓይነት ኣወንታውን ኣሉታውን መልሲ ትህበሉ?

ከም ግቡእ ፕሮዲዩሰራትን ዲስትሪቢዩተራትን ክህልዉና ምተገብአ ነይሩ። ግና ብዙሕ ስለዘይብልና እቲ ዘማራይ ባዕሉ ካብ ምዝማር ጀሚርካ ሙዚቃ ክስራሕ ባዕሉ፡ ተወዲኡ ክሳብ ምክፍፋል ባዕሉ ክዋስእን ክግደድን ንርኢ ኣለና። ነፍሲ ወከፍ መዝሙር ምድላው ከምኡውን መሊስካ ስቱድዮ ክሳብ ዝውዳእ ነዊሕ ጊዜ እዩ ዝውስድ። እቲ ዘማራይ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ይኸፍል ከምዘሎ ዝርድኦ እንተሎ ከምኡ ዘመርቲ ኣሕዋቱ ጥራይ ይመስለኒ። ቤተክርስትያን'ውን እንተ ብዘይምርዳእ እንተ ኣብ ካልእ ኣገልግሎታት ብምጽማድ ነዚ ኣገልግሎት ብዙሕ ኣቓልቦ ክትህቦ ስለዘይርአ እቲ ዘማራይ ባዕሉ ኣብ ኩሉ ክዋሳእ ትረኽቦ። ብሓቂ ንኹሉ ክትገብሮ ከቢድ ምኻኑ ኣነ ባዕለይ ብዝረኣኹዎ እምስክር ኣለኩ።

ናይ ቤተክርስትያንን ናይቲ ዘማራይን ተራ ሓላፍነትን'ከ ብኸመይ መልክዕ ይምረጽ ትብል?

ኣገልግሎት መዝሙር ብዙሕ ግዜ ዘድልዮን ብዙሕ መስዋእቲ ዘኽፍልን ስለዝኾነ ቤተክርስትያን ነዚ ተረዲኣ ዝሓሸ ነገር ምስቲ ዘማራይ ብምርድዳእ ነቲ ኣገልግሎቱ ክተዕብየሉ እትክእለሉ ባይታ ክተንጽፍ፡ ከምኡውን ብኹሉ መዳያት ኣገልግሎቱ ኮነ ናብርኡ ብግቡእ ክመርሓሉ ዝክእለሉ ሓገዝ ክትገብረሉ፡ ንሱ ኸኣ ነዚ ተረዲኡ ነቲ ካሴቱ ኪህብ እንተዝከኣል ጽቡቕ ምኾነ ኔሩ። እነተዘይኮይኑ ግና እቲ ዘማራይ ካብ ትራንስፖርት ጀሚርካ ናብርኡ ከምኡውን ናይ ሙዚቃ መሳርሒታት ክገዝእን ኣገልግሎቱ ከዕብን ክብል ባዕሉ ብውልቁ ክሰርሕን ክዝርግሕን ክግደድ እዩ ማለት እዩ።

እቲ ኣዉራ ሽግራት ንዘመርቲ ኣብ ምሕታም ሓድሽ ካሴትን ምዝርጋሕን ዘጋጥም ዘሎ ምስንኻላት ብምንታይ ክብዳህ ይክእል ኢልካ ትሓስብ?

ንምሕታም ዘሸግር ዝብሎ ስቱዲዮ ሙዚቀኛ ኣብ ቀረባ ዘይምርካቡ፡ ከምኡውን ነቲ ቴክኖሎጂ ብግቡእ ዘይምምላኽ ኪኸውን ከሎ፡ ኣብ ምዝርጋሕ ግን ፕሮዲዩሰራትን ዲስትሪቢዩተራትን ዘይምህላዎም ባዕሉ እቲ ዘማራይ ክዝርግሖ እኳ ተፈተነ ኣብ ኩሉ ከይበጽሐ ይተርፍ ምህላው ቀንዲ ጸገም እዩ። እቲ መፍትሒ ኪኸውን ዝብሎ ከኣ ነቶም ሙዚቀኛታትና ኣብ ዘዘለውዎ ነዚ ቴክኖሎጂ ብሶፍትዌር ኮነ ሃርድዌር መታን ክመልክዎን ከጽንዕዎን እንተንገብር ሎሚ ብዙሕ ሲዲታት ምተሰርሐን ምወጸን ኔሩ። ከምኡውን ነቶም ዘለውና ኮኑ ክኮኑ ንዝደልዩ ዲስትሪቢዩተራት ኮነ ፐሮዲዩሰራት ክንድግፎምን ኣጆኹም ክንብሎምን እንተንኽእል እቲ ውጽኢትና ኣዚዩ ምወሰኸ ኔሩ። 

ሓድነት ናይ ዘመርት ኣሎዶ? ነንሕድሕድኩም ናይ ምስርሕ ምትሕብባርን ኣለኩምዶ?

ካብቲ ንኣምላክ ዘመስግኖ፡ ኣብ ዘመርቲ ኤርትራ እዚ ነገር እወ ኣሎ። ብዙሓት ዘመርቲ ኣብዚ ዝመጽሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ መዝሙር ብሓባር ንሰርሕን ግጥሚን ዜማን ብምእራም ልቢ ንልቢ ንወሃሃብ ኣለና። ደስ ዝብል ሕብረት እዩ። ስለዝኮነ ከኣ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ምዕጃብ ኮነ መዝሙር ምስትኽኻል ከምኡውን ዜማታት ምውሳኽ ንዋሳእ ኣለና። ኣምላኽ ከኣ ብሕብረት ኣዚዩ ስለዝኸብር እቲ ጸጋታትና ንማቐል ኣሎና። ኣብቲ ዝሓለፈ ዝዘርጋሕክዎ ቁ.3 ካሴተይ እኳ ብዙሓት ዘመርቲ ሓጊዞምኒ እዮም፡ ከምኡውን ኣነውን ኣብ ናቶም ይሕግዞም ኣለኹ። እዚ ከኣ መርኣያ ናይቲ ኣብ ሞንጎና ዘሎ ሕብረት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። 

እዚ ምብትታን ናይ ህዝብና፡ ንዘመርትና ዉን ስለ ዝደገፈ እንታይ ዓይነት ለዉጢ ከምስእ ኢልካ ትሓስብ?

እቲ ምብትታን ናይ ህዝብና ብሓደ ጎኑ ንምስፋሕ ዕዮ ወንጌል ብዙሕ ግደ ኣለዎ። ኣነ በቲ ኣወንታዊ ጎኑ ክዛረብ ዘመርቲ ኩልና ኣብ ኩሉ ቦታታት ፋሕ ብምባልና ናይ ኣገልግሎት ማዕጾ ተኸፊቱ ከምኡ'ውን ሓደስቲ ብምስልጣን ኮነ ኣምልኾ ኣብ ምምራሕ ክንዓብን ንኣገልግሎትና ክንተግህን ይሕግዘና ኣሎ። ዳርጋ ኩልና ዘመርቲ ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ስለ እንርከብ ነቲ ኣገልግሎትና ኮነ ራኢና ክንተግህን ክንነብርን ጎይታ ይረድኣና ኣሎ። ብኹሉ ነገር ክብሪ ንጎይታ ይኩን!

ኣብ መወዳእታ ናይዚ ቃል ምልልስ በዚ ኣጋጣሚ ከተመሓልላፎ ትደልዮ ኢንታይ ኣሎ?

እወ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ከምዝበሃል ነቲ ብጎይታ ኣቦይ ዝኮነ ሓዊ ልዑል ተስፋይ ንጎይታ ክፈልጦን ክስዕቦን ንዝገበረለይ ደገፍ እነሆ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣምላክ ይባርኽካ እብል። ከምኡውን ኣብ ኣገልግሎት መዝሙር ክጅምር ከለኩ ዜማን ግጥምን ብምእራምን ብምሕጋዝን ዘዕበዩኒ ኣሕዋት ብፍላይ ከኣ ሳምሶን ነጸረኣብ ከምኡውን ኣግኣዚት ኪነስላሴን መዘምራን "ሐ" ሙሉእ ወንጌል ቤተ ክርስትያን ኣስመራን ኣምላኽ መመሊሱ ይባርኽኩም ክብል እፈቱ። ከምኡውን ብቀጻሊ ብጸሎት ዝጋደሉለይ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ከይተሓለሉ ዝምዕዱንን ዝድግፉንን ኩሎም እዚ ደረጃ በጺሐዮ ዘለኹ ብናትኩም ሓገዝ እዩ እሞ የቐንየለይ እብል። ፍረኹም ኢኩም ትርእዩ ዘለኹም እሞ ኣምላክ መመሊሱ ይባኽኩም ክብል እፈቱ።


ከምኡውን ንኹሎም ኣመንቲ ኤርትራ ክላበዎ ዝደሊ እንተሎ ዘማራይ ብሓቂ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ከም ዚሰርሕ ክፈልጡ፡ መዝሙር ካብ ምድራስ ጀሚርካ ሙዚቃ ኣብ ስቱዲዮ ክስራሕን ኩሉ ተወዲኡ ክዝርጋሕን ዝወስዶ ጊዜ ልዕሊ ክልት ዓመት ከምዝኾነ ብምርዳእ ካሴት ክትዕድጉን ኮፒ ኮነ ካልእ ዓይነት ቅዳሓት ከይጥቀሙን ብምሕረት ኣምላኽ ኽላቦ ይደሊ። ኣምላኽ ንሃገርና ይባርኽን ብምሕረቱ ድማ ኢዱ ትብጽሓናን! ኣሜን!

ጎይታ ይባርኽካ ሓዉና ዘማሪ ኣርኣያ፡ ነዚ ኩቡር ሓሳብ ብግልጽነት ንህዝቢ ኣምላኽ ኣብዚ ደንበ ከተመሓላልፍ ፍቃደኛ ምኻንካ። ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትካ ድማ እግዚኣብሄር ማሳኽ እዩ፡ ኣምላኽ ስለ ኣገልግለቱ ስለ ዝሓሊ።

ኣሜን ንዓኻትኩም ድማ ነዚ ዕድል ብምሃብኩም ኣዕዚዙ ጎይታ ይባርኽኩም።

Last Updated on Saturday, 01 September 2012 23:17

Recently added artists

Albums: 1
Songs: 2
Edel Rekibe
Albums: 1
Songs: 6
Edilenja'ye
Albums: 1
Songs: 1
Kizimir eye
Albums: 1
Songs: 14
Misganay
Albums: 1
Songs: 12
Ab zemen hiwetey
Albums: 0
Songs: 0

Our portals

Our Sites

  • Bisrat.com
  • Eriwongel.com
  • Sbket.com
  • Hiwet.net
  • Miskrnet.com
  • Eribible.com

Image Temp

Mezmur.org beta portal is online!

Today we announce that Mezmur Online Portal is up and available! You are invited to hear the listed albums and features songs of different Gospel Singers. Try it out for yourself and give us feedback by taking a quick survey.

We are excited to present the Beta Mezmur.org  portal to you and look forward  your comments to EGMM TEAM  !