Mezmur.org

Powerd by bisrat.com

ቃል መሕተት ምስ ብስራት ዮሃንስ (2012)

  • PDF

in-bisrat

ምስ ርእስካ መፋለጥካና ?

ስመይ ብስራት ዮሃንስ ይበሃል። ዝተወለድኩሉ ከኣ 07. ጉንበት 1975 ኣብቲ ግዜ ኣስመራ ዕግርግር ዝነበረሉ ሲድራና ናብ መንደፈራ ድሕሪ ምኻድ ኣብኡ ተወሊደ:: ክሳብ ወዲ 16 ዓመት ከኣ ኣብ መንደፈራ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኣስመራ ተመሊስና::

እዛ ብስራት ትብል ስም ካብ ስድራኻ በየናይ ዕላማ እዮም ሂቦምኻ? ምኽንያቱ ትንቢታዊት ቃል እያ፡ ምስ ሒዝካዮ ዘለኻ ህይወትን ኣገልግሎትን።

ሕጂ  አሞ ኣብ ኤሮጵ መን ስመይ? ብስራት ይቕጽል ኣሎ። ንፍሽኽታ ! ብስራት ዝብል ስም ኩላትና ከም እንፈልጦ ጥዑም ዜና ማለት ወንጌል እዩ። ስለዚ ስም ኣቦይ ዉን ዮሃንስ ብሙኻኑ ወንጌል ዮሃንስ ኢሎም ዝጽዉዑኒ ኣለዉ። ኣብዚ ግዜ ስደት ናይ ሃገርና ንዉሕስነት አሎም ስም አቲ ገበር ካሴት ወንጌል  ዮሃንስ ክኸዉን ዉሑድ እዩ ኣንበር ሓሳብ ኔሩ:: ዝኾነ ኾይኑ ናብቲ ቀንዲ መልሲ ከንኣቱ ኩሉ ሳዕ እግዚኣብሄር ብስም ይግደስ ሙኻኑ  ኣብ ቃሉ ንርኢ። ምኽንያቱ ድማ ኩሉ ስም መጸዊዑኡ  እግዚኣብሄርን ኩሉ ስም መጸዊዑኡ ጎይታ የሱስን ምስ መንነቶም ስለ ዝኾነ እዩ:: ናተይ ግና ወለደይ ኣብቲ ግዜቲ ፍልጠት ቓል እግዚኣብሄር ኣይነበሮምን ግናኸ እቲ ንነቢ ኤርምያስ ኣብ ማህጸን ኣደኻ ከይተሃነጽካ ፈለጥኩኻ ዝበለ ኣብ ኣፍ ወለደይ ከኣ ስመይ ኣንበረ ነቲ ኣባይ ዘለዎ መደብን ፍልጠቱን ከምኡ ክኸዉን  ብደገፍ ጸጋኡ ከም ስመይ እነብር ኣለኹ::

ጎይታ ኣበይን መኣስን ብከመይን ተቀቢልካ?

ካብ ህጻንነተይ ኣብ አንዳ ገርጊስ መንደፈራ መሕበር መንኣሰያት ኣመላለስ ኔረ። ይኹን እንበር ብዘይ ምርዳኣን ለዉጢ ዘይብሉን ኣብ ንኡስ ዕድመ ምንባሩን ዉሑድ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኣምላኽን ፍሪሃቱን ስለ ዝነበረኒ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተመለስናሉ ኣብ ፍነቶ-ብርሃን ሰንበተ ሰንበት ይማላለስ ኔረ። እዚኹሉ ግና ንድሕነት ኣየብጸሓንን 1992  . ኣብ መካነ-ሂወት ቤተክሪስትያን መድሃኔኣለም ምስ ሓንቲ  ሓፍቲ መማህርተይ ኣብ ቀሃዝ መማህርተይ  ዝነበረት ዘማሪት ሰናይት ለኣከ ዝነበረና ምዝርራብ ናብ ርድኢት መጽየ ከም ናይ ግሊ መድሓንየይ ኣብ ወርሒ 04 92 ንጎይታ ተቐቢለ:: ብድሕሪኡ ኸኣ በብአዋኑ ኣቦይን ኣደይን 6 ኣሕዋተይ ገዛና ጎይታ ተቀቢሎም ኣመንቲ ቤተሰብ ኣዝዮም ብሩኻትን ፍቱዋትን ካብ ሙኻኖም ከኣ ሓገዝተይ ኣብ ኣብ ሂወተይን ዕዮይን ኮይኖም ኣሎዉ። ስም ኣምላኽ ይኽበር:: 

እቲ ዝመስከረልካ ሓው ወይ ሓፍቲ ኣበይ ከምዘሎ ደሃይ ኣሎካዶ?

ከምቲ ዝበልኩዎ ዝመስከረለይ ሰብ የሎን ግና ዝሃገዘትኒን ናብ ምርዳአ ዘብጽሓትንን ሓፍተይ ሰኑ ለኣከ ኣብ ካናዳ ቶሮንቶ ኣላ::

ጎይታ ከይተቀበልካ ዝነበረካ ባህሪ፡ ጎይታ ምስተቀበልካ ንክትገድፎ ጊዘ ወሲዱልካዶ ወይስ ብድሆታት ናይ ህይወት ነይሩካ? በዚ ኣጋጣሚ ንሓደስቲ ነፍሲኸ፡ ኣብ ወጥሪ ናይ ሓጥያትን እንታይ ምዕዶ ኣለካ፡ ብሓርነት ክመላለሱ?

ኣነሲ ዝገርመኒ ከመይ ኢለ ደው ኢለ ምህላወይ ኢዩ አዚ ማለት ከኣ ዋላ ኣብቲ ምልኣት ዚስምዓና አዋን ዘይ ብሳላ የሱስ አንበር ካባናዶ አንታይ ሰናይ ኣሎዩ። ዝጸውዓናን ዘጽደቀናን ሰብ ዝገበረናንዶ ንሱዶ ኣይኮነን? አስከ ምልስ ኢልና ኣዋላልዳና ብስጋ ንመልከት። ኪንዊለድ ኣይንዝክሮን ኢና ወለድና ግና ኣባና አንዳተኸናኸኑ ዘዕበዩና ብኹሉ ኣመጋግባናን ጥዕናናን ከኣ የጎቡዝናሞ፡ ቀስ ብቀስ ክኣ ናብ ናይ ርአስና ምንባር ንጅምር። አንታይ አየ ክብል ደልየ ድሕነትና ዓብን ሙሉአን ክነሱስ ስኣን ምርዳአናን ምስትውዓልናን ብአኡ መጠን ግዜ ናይ ሙሉአ ብሓርነት ምንባር ይናዋሕ ኣሎ አንበር፡ አቲ ዝበልዕሲ ሓይሉ ሙሉአ አዩሞ ንኹሉ ዚቃለሶ ይስዕሮ። ምኸንያቱ ነፍሱ ዚኽኣለ ጎበዝ አዩ። ኣቱም ኣጉባዝ ነቲ አኩይ ስዒርኩሞ ኢኹም  ይብል ሳላ አቲ ቃልን ምስክርን ክኣ ስዒርኩም ኣሎኹም ይብለና ስለዚ ኣማኒ ምስ ቃሉ ግዜ አንተለዎ ኩሉ ዝጠብቆን ዚዋግኦን አንዳረገፈ አዩ ዝኸይድ።  ምኽንያቱ ናይ ትማሊ ሎሚ ቀሊል ይኾነካ ናይ ሎሚ ድማ ንጽባሕ ቀሊል ይኾነልካ አዚ ኽኣ ካብቲ ጸጋ ዝተላዕለ ኩሉ ብትኽትኽ አንዳበለ ይረግፍ። ከምቲ "ኣብ ድሕረይ ዘሎ አንዳረሳዕኩ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናብ ላዕሊ  ጹውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ አጎዩ ኣሎኹ" ዚበሎ ኩላትና አዩ ፈተና ባህሪ : ጥያትን: ዘሎና። ግናኸ ካብ ሰዓርቲ ኣጸቢቅና ንበልጽ ቅድሚ ምባሉ ሃዋርያ ፓውሎስ ኩሎም ዓይነት ፈተናታት ኣሎዉ ካብታ ናይ የሱስ ፍቅሩ ግና ዝፈልየና የልቦን። ኣሜንኣብዚ ኪንፈልጦ ዘሎና ግና ሚስጢር ኩሉ ምስ ቃሉ ግዜ ወሳኒ አዩ። ተማቀልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ዘኸአለና  ቃሉ ጥራይ አዩ። ምልኣት ድሕነትና ዘፍልጠናን ዘሰጉመናን አሞ ፍቅሪ ቃሉ ጥራይ ይሃሉወና አንበር ከይተረድኣና ነፍስና ኣብቲ ጉቡአ ቦትኣ ሲፍራ ናብራ ሰማይ ኽንረኽባ ኢና። ኣሜን!

መጀመርያ ኣገልገሎት ብመዝሙር ዲካ ጀሚርካ ወላስ ብካልእ እስከ ኣዕልለና?

ኣብቲ ዝጀመርናሉ ግዜ ድኣ ሓደ ንዓሰርተ አዩ ኔሩ። ኣብ ኩሉ ኢና ነገልግል። ሓንሳአ ኣብ ወንጌላዊ፡ ሓንሳአ ኣብ ጽሬት፡ ሆስፒታል፡ ሓንሳአ ኣብ ጸሎት፡ ሓንሳአ ምህሮ ህጻናት፡ ሓንሳአ ምህሮ ሓደስቲ ነፍሳት፡ ሓንሳአ መዛሙራን አንታይሞ ኩሉን ኣብ ኩሉን ኢና ኔርና። ኣብዚ ዳሕረዋይ አዋን ግና ነፍሳት ምስበዝሓ ኩሉ ሰብ ነናብ ዕዮና ኢና ዝበዝሐ አንዓዪ ኔርናሞ በዚኣ ጀሚረ ኪብል ኣይክአልን አየ::

ናይ መዝሙር ጸጋ ከም ዘለካ ብከመይ ከምዘለለኻዮ መካፈልካናዶ?

ሓደ ክንፈልጦ ዘሎና ጸጋና ንኣሕዋትና አዩ አሞ፡ ጸጋና ዚሽትቱዎስ ኣሕዋትናን ማህበር ኣምላክን አዮም ማለት ነቲ ዘሎና ንእሽቶ ኣብ ዉሽጥና ንዝርድኣና ዘረጋግጹልና :: ኣነ ክኣ ካብ ህጻንነተይ ኣብ መዋአለ ህጻናት ይዝምር ኔረ። ብድሕረኡውን ኣብ ልበይ ደርፊ ከዝዪምን ፍቕሪ አቲ ብሊምዲ ዚፈልቶ መዝሙርን ክደግም ይውዕል ኔረ:: ዳግም ምስተወለድኩ ግና ዝያዳ ዘገርመኒ ኩሉ ድርሰትን ዜማን ኣብ ውሽጠይ ማአለያ ዘይብሉ ፍቕሩ ኣባይ ፈሲሱ ኣብ ዝተፈላለየ ገዛውትን ሕብረታትን ክኣ ድሕሪ ምግልጋለይ ኣሕዋት ንማሕበር ክነግሮም ምስሓበሩኒ ብሕፍረት ደዉ ኪነግሮም ኣይከኣልኩን። ድሕሪ ነዊሕ አዋን ግና ናብ ናይ መዛሙራን ብግሊ :ዝምህሩ ዝነበሩ ኣብታ ማሕበር ወሲዶም ተዛረብዎም። ብፍላይይ ክኣ ሕጂ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብቲ አዋን አቲ ዓርከይ ዝነበረ ስመኦን ኣስመሮምን: ናብ ጎይታ ዝኸደ ብሩኽ ሓው ጎይትኦም ጸጋይን እዮም። ስንሳቶም ብዙሕ ዘተባብዑንን ምስ ማሕበር ከኣ ዝተዛረቡን ደገ ከኣ ዝከፈቱለይ እዮም። ድሓር ግና ምስ ዘማሪ ዳንኤል መንግስትኣብን አታ ናብ ሂወት ዝሓገዘትኒ ዘማሪት ሰናይት ለኣከን ዕዮና አንዳ ዓበየ ከይዱ::

ኣብ ሞንጎ መዝሙርን ዘማራይን ክኽውን ዘለዎን ክከውን ዘይብሉንዶ ኣስፍሕ ኣቢልካ ምገለጽካልና?

አወ መዝሙር ክንብል ከሎና ኣገልግሎት አዩ። ዘማራይ ክንብል ከሎና ከኣ ሂወት'ዩ። ስለዚ ካልአ ኣዘራርባ ኣብ ሞንጎ ሂወትን ኣገልግሎትን ማለት'ዩ። ከምንፈልጦ ሂወት አቲ ቅድሚ ኩሉ  አንሰርዖ ንሱ ክኣ ፍረ ናይ ህላወና ናብ ኣምላኽ ድሓር ከኣ ናብ ሰብ ዝብሃግ መግቢ መንፈስ :: ኣገልግሎት ግና ውጽኢት ናይ ሂወትና ካብቲ ምስ ኣምላኽ ምጥባቅና ዝተላዕለ ብምኽንያት አቲ ማአለያ ዘይብሉ ሓይሉ ኣብ ኣቅሓ መሬት ምቅማጡ መሊኡ ዝወጽአ እዩ። እዚ ድማ ንብዙሓት ዘየቓርጽ ወሓዚ ክፈስስ ዝረኣዮን ዚሰምዖን ከኣ ካብኡ ኪጠልል ዝካየድ ዘኽእል መስርሕዩ:: ስለዚ  ክልተ ዘይፈላለይ ብሓደ ዝሰርሕን ዘስልጥን'ዩ። ይኹን እንበር ሂወት አንተሎ  ኣገልግሎት ናይ ግድን ኣሎ አዚ ኸኣ ብፍታውካ ጥራይ ዘይኮነሲ ብናይ ኣምላኽ ግዴታ ውን አዩ።

ምግልጋልካ ኣገልግሎት ግና ሂወት ክኣ ኣሎ ማለት ኣይኮነን።  ብዙሓት ኣገልግሎት  ዘዐሽዎም ኣብ ቃሉ ንርኢ ኢና። ነዚ ታሪኽ አዚ ከይድገሞ ክኣ ጎይታ የሱስ ከጠንቅቅ ከሎ ንርኢ "ብስምካዶ አዚን አትን ኣይገበርናን" ኢሎም ኪቆጽሩሉ ከሎዉ ኣይፈለጦምን ዘፍርህ ሓሳብዩ። ብዙሕ ሳዕ ካብ ሚስማዕና አዚ ጥቅሲ ኣብ ኣፍ ዓለማውያን ከይተረፈ ንሰምዖ ግና ንምንታይ አዩ ኩሉ ከምኡ ዚብል ኢልናዶ ሓሲብና ንፈልጥ? ኩሉ ንነፍሱ ንኣምላኽ ዝፈለጦ ስለ ዝመስሎ አዩ። ምኽንያቱ ከኣ "የገልግል ኣሎኩ" ስለ ዝበል' ግና ኣገልግሎት ብኣምላኽ አንበር ብሰብ ተመዚኑ ፈጺሙ ኣይፈልጥን'ዩ። ዳዊት አቲ ለባም ሰብ መጀመርያ ሂወቱ' ዝረኢ ወረ ኣብ 139 መዝሙሩሲ 23 "መርምረኒ ንልበይ ከኣ ፍለጥ ሓሳበይ ፍለጥ መገደይ ርአ ናብ መገዲ ዘልኣለም ምርሓኒ" አንዳበለ ኖንዶ ንኣገልግሎቱስ ንሂወቱን ሓሳቡን ከማን ከምዘይፈልጦ' ዝምሕጸን። ስለዚ ሚዛን ሰብሲ ይትረፍ ሚዛን ርአስና ውን ተራ የብሉን:: አሞ ደኣ ከመይ ኢልና ኢና ሓቀኛ ከምዘሎ ዕዮና ንፈልጥ? መንፈሱ ምስ መንፈስና ይምስክር አቲ ብአግዚኣብሄር ዝንኣድዩ ተፈቲኑ ዚወጸ ይብለና 1ቆረ 4:4, 2ቆረ 1:18:: ዘመናን ግዜናን ኣብ ኣብዚ ሓሸውየ' ዘሎ። ዘየገልገልኩ። ዘይተረኣኹ። ዘይተናኣድኩ። ብዘይ ብኣይ ኣይኮነሎምን' አናተሓስበን አናተባህለን ዝግበር መስዋአትስሲ ብኻ ምተረፈ' ሂወትና ምረኣና።  ብሓቂ ሽዑ ሓይሉን ፈውስን ኣብ ሓድህድ ምግዝዛአን ምመልኣልና። "መስዋአቲ ባህ ኣየብለካን' አንተዘይኮይኑስ መምጻአኩልካ" ኣየወ ንጉስ አዩ አሞ መዓት ዓይነት መስዋአቲ ምገበረ ግናኸ  ንሱስ ኣብ ኣምላኽ ካልኣዊዩ እዩ ኢሉ።  ብሓፈሽኡ መዝሙር መግለጺ ሂወት ድኣ አንበር መርኣዪ መንነትናን ኣዋጅ ነገርቲ ዛንታ ቃሉ ዘይኮንናስ ሓይሊ ቃሉ ኣብ ሂወትና ዘድህየሉ አዩ :: ስለዚ ብሂወት ንገደስ ምስ መንፈስ- ቅዱስ ክኣ ብትሕትና  አንዳተመላለስና ብምኽሩ ንመራሕ አሞ ባዕሉ አቲ ዕዮ ክምላአ አዩ :: ኣሜን::

ካሴት (ሲዲ ወይ ኣልቡም) ኣብ ተሕትመሉ ጊዘ ናይ ሙዚቓ ወይ ናይ እስቲድዮ ጼገም ኣጋቲሙካ ይፈልጥዶ? እንተኣጋጠመከ ብኸመይ ትብድሆ ነይርካ?

ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ናይ ሙዚቃ ይኹን ስትድዮ ዘጋጠመኒ የሎን አንበሺ ከማን ዝያዳ ትጽቢተይ ክኸውን ከሎ አርኢ::

ምስ ካልኣይካ መዝሙር ሰሪሕካዶ ትፈልጥ ወይ ክትሰርሕ ሓሳብ ኣሎካዶ? ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎትከ እንታይ ጥቅሚ ክህልዎ ይኽእል?

አወ ብዙሕ አዋን አንበር ብፍላይ ከኣ ኣብቲ መጀመርያ አዋን ምስ ዘማሪ ዳኒኤል መንግስትኣብ ብሓደ ንሰርሕ ኔርና ኢና። ጥቅሙ ከኣ 1= ንሓድሕድኩም አናደረስኩሙሉን አናተቃነኩሙሉን መንፈስ ይምላአኩም ዝበሎ ቃሉ መንፈስ ትምላአ 2=ሓሳብ ክልተ ሰብ ንዝሰፍሐን ንዝበለጸን ድርሰትን ዜማን ይኸውን። ዋላ ኣብቲ ግጥምን ኣበሃህላን ከማን መአረምታ ዘድልዮ አንዳተሓጋገዝካ ተጸብቆ።  ምኽንያቱ መዝሙር ውህበትዩ ግን ከኣ ዚስራሕዩ። ሓደ ሓደ አዋን አኮ ነቲ አታኣምነሉ ዝቃወም አኮ ግጥሚ ትሰምዕ ኢኻ። ብዘይከኡ ክኣ ኣብ ኣበሃህላ ውን ትጋገ ኢኻ። ስለዚ ምስ ክልተ ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ብዙሓት ኮይንካ አንተተሰርሐውን ይጽብቅ አንበር ኣይከፍአን'ዩ። ኣብ ካሴተይ ኩለን ሓሳብ ሰብ ኣሎወን። ብፍላይ አዛ 3 ክርስትያን ሙካነይ አሞ ክሳብ ናይ 9 ሰባት በብወገኖም ሃብታም ሓሳብን  ዜማን አያ ተሰሪሓ። ስለዚ ምስ 2 ኮይነ ካሴት ዋላ እንተዘይየዉጻኢኩ፡ አቲ ዚሰርሖ ኩሉ ግና ምስ ብዙሓትን ብሓሳብ ብዙሓትንዩ ዝተሰነየ አዩ። ካብ ዘይምሕባር ዝተላዕለውን ኣብ ካሴታት ናይ ትግርኛ ሓይሊ ቃልን ሓይሊ ዜማን ኣዘያይማን ኣዝዩ ኣዝዩ ጎዲሉ ንርአዮ ኣሎና።  ብዘይካ አዚ ጊጥሚ ሃሊዎ  ድምጺ ግና ካልአ አንተዘመሮ ዝሓይሽ አንተኾይኑ አቲ ዝሓሸ ድምጺ ዘሎዎ የዝዪሞ። አቲ ዝወጽአ ከኣ ደስ ዘብልን ተፈታውን ኣብ ርአሲ ሙኻን ምቅብባል ብጸጋውን ንኣምላኽና ደስ መበሎ ነይሩ። ዝያዳ ሰብኮ ኣምላክ ጥዑም ድሃይ ይደሊ ከመይሲ ብመላአኽቲ ብጠዑም ዝደሃዩ አዩ ዝምስገን አንተዘይከውን ከኣ ናይ ጸጋ ፍልልይ (በበይኑ ዓይነት ) ጌሩ ኣይምሃበን ስለዚ ከኣ  ነቲ ሓደ ከምቲ ነቲ ሓደ ከኣ ከምዚ ሰሪዑ::

ኣብ ስደት ኣብ ዘለናሉ ጊዘ፡ ዘመርቲ በዚሖም ብዝሕ ዝበለ ሲዲ አውን ይሕተም ኣሎ። ኣብ ትሕዝቱኡ ግና ኣይግድን እንታዩ ሪኢቶ ኣሎካ?

አወ ኣብ ግዜ ስደት ክነሱ ብብዝሒ ምውጽኡ ከኣ አንተዘይናኣድናዮስ ኣይንጽልኣዮ። ምኽንያቱ ንሕና ከማን ብመንፈስን ብስጋን ዋጋ ከፊልና መዓት ክሳራ ገንዘብን ሃልክን ጥሒስና ኣብ ኢድ ኣሕዋትና አንዳብጻሕናስ፡ ነዛ ንሻሂ "ኣነ አየ ዝኸፍሎ" ኢልና ንዋጠጠላ ንውዕል ሒደት ገንዘብ በቂቅና፡ ከም ሓለይቲ ቤት ኣምላኽ መሲልና ናይ ሓቂ ጾርናይ ጸጋ ኣምላኽ ከምዘሎና መሲልና መማኻነዪን መጸባበቂ ዘረባና ንገብሮ አዚ ግና ጌጋዩ ወረ ናይ ገለ መራሕቲ ቤት ኣምላኽ እዩ። ዘፈራርሓካ ዘረባ ኢኻ ትስምዕ ብርግጽ። ኣነ ክሳብ ሕጂ ዝተዘርግሐ ካሴት ዘጋጠመኒ ይገዘኦ አየ። አንተገደደሲ ካብተን 10 መዛሙር ሓንቲ ንልበይ ትትንክፍ ኣይሰኣንኩን ኣሎኹ ክሳብ ሕጂ። ርግጽ' መአረምታ ብዙሕ ክግበረሉ ዝኽእል ኣሎ። ግናኸ ከይሰማዕናዮኸ ብኸመይ ኢና ነአርሞ። ምስ ሻሂን ዕላልን አንዳተዛናጋዕናሉስ ብመንፈስ ዝኾነ ርአይቶ' ምስቲ ሓው ሓፍቲ ብኸመይ ይክኣል። ግና ካብ ሊቢ እንተኾይኑ፡ አንተኪኢልካ ብፍቕርን ጾር ዘሎዎ ሓልዮትን ማዕዳን ተግሳጽን ምሃብ ነቲ ሓዉ ወይ ሓፍቲ ይበልጽ። አንተዘይክኣልና ምዝራብ ከኣ ምጽላይ። ሽዑ ምስ ግዜ ኣምላኽ ብመገዱ ወይ ንምዕራይ ወይ ንምአላይ ለውጢ ክመጽእ ክንሪኦ ኢና::

ምስ ዘመርቲ ሃገርና ሁሉው በጼሕዎ ዘሎ መዝሙር ተዛራሪብኩምዶ ትፈልጡ?

አወ ምስ ውሑዳት ተዛራሪብና ኣሎና። ዝያዳ ምስቶም ዝጸንሑ ዘመርቲ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ከኣ ዳርጋ ምስ ኩሎም ኣብያተክርስትያናት ዘመርትን መዛሙራንን ናይ መዝሙር ትምህርቲ ስለዝነበረኒ ጽቡቅ ግዜ ኣሕሊፈ አየ::

ንኸምዚ ዓይነት ናይ ዝርርብ ደንበ ንኽፍጠር፡ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክግበር ኣለዎ ኢላክ ትሓስብ?

ገፊሕ ልቢ አንተሎ ሳላ ቴክኖሎጄ አቲ ርሑቅ ዘሎውን ቀረባ አዩ'  ነፍሲ ወከፍ ዘማሪ ንምትሕግጋዝ ሓድሕድ ብናፍቖት ምምቃል ጸጋን ምምላአ ኣገልግሎቱን ኪዳሎ እላቦ::

ኣብዚ ሕጂ ጊዘ ምሉእ ጊዘካ ዲካ ተገልግል ወላ ካልእ ስራሕ ኣሎካ? ኣን መጻኢከ ከመይ ይመስል?

መፍለዪ ንመልስኻን ልማዳዊ ኣዘራርባናን አንበር ሙሉአ ግዜሲ ከመይ ዝገበረ'? ስለዝተኸፈለን ዘይተኸፈለን መፍለዪ አንተኾይኑ ጌጋ ሪዲኢት ከይንሕዝ ይፈርህ ኣለኹ። ኣነ እኹላት ዝፈልጦም ኣሎው ሙሉ ግዜ ዘገልግሉ ብፍታዎም ከኣ ግዜ ድቃሶም ሰዊኦም ዝነባበሩ ከምታ ናይ ሃዋርያ ፖውሎስ ማለት ኢዩ።  ኣነ ድማ ዛጊት አንዳሰራሕኩ አየ ዘገልግል::

መዛሙራትና ኣብ ጊዘ ስደትን ቕድሚ ስደትን ብዘማን ትሕዝቶን ከመይ ትሪኦን ትግምግሞን?

ንነገራት ምስ ግዜ ምትሕሓዝ ብዙሕ ትርጉም የብሉን። ምኽንያቱ ኩሉ ኣብ ገግዜኡ ስለዝሰርሕ መዝሙር ካብ ኣምላኽ ስለዝኾነ ምስ ስደት ሂወት ድኣ አንበር ምስ ስደት ስጋ ዝተሓሓዝ የብሉን። ስደት ስጋ (መከራ) ኩሉ አዋን ኣብ ሂወት ይስሕል አንበር ኣየጉድሞን አዩ። አንተ ኣብቲ ናይ ስቱድዮ ንምምላአ ካሴት ካልኣዊ አዩ። ኣብ ሕልፍኚ ናይ ውልቂ ዝተሰርሐ ግና መምልኢ ከምዘይስኣን ንስሙ ብዘይ ምስክር ከምዘይሓደገሲ ኣነ ናይ ቀረባ ምስክር አየ። ስለዚ ምስ ስደት ምትሕሓዝ ሃልይዎ ዘይኮነሲ ምስቲ ኣተዓባብያን ናይዚ ግዜና ኣካይዳን ዝተታሓሓዘ አዩ። አንተዘይከውንሲ አሞ አዚ ኹሉ ካብ ዓድና ወጻኢ ዘሎኸ ድኣ አንታይ ዓጊትዎ ናይ ሂወት ስደትዩ ሓጋዚ ስኢኑ ዘሎ አንበር መሳርሒ ሙዚቃ ኣይኮነን። አዚ ኻኣ ሓላፍነት ኩልና ምአመን'ዩ። በዚ ምኽንያት ክኣ ቅድም ዝነበረ ኣብቲ ግዚኡን ኣብዚ አዋኑን ሓይሉ ይርድኣካ አዚ ማለት ግና ኣብዚ ግዜናውን ሓይሊ ዘሎዎ የሎን አንተኢልና ገለ ጸገም ኣባና ከይህሉ ጥዕናና ምስ ኣምላኽ ምፍታሽ ከድልየና አዩ ንሓደ አንተባሪኻስ ብዘይ ኣምላኻዊ ሓይሊ የሱስ ጎይታ ኢለን ነፍሳት ኣይምተናገፋን :አንተብብዙሕ አንተብሒደት ግና ምድሓን ናቱዩሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንባረኽ ኣሎና:ዘኣማን ትሕዝቶን ከኣ መለክዒኡ መንፈሳዊ ሓይሊ ኢዩ ዚርገት ኣሎዎሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመንፈሳዊ ቕኔ ብልብኹም ጎይታ አናተቐነኹምሉን አናደረስኩምሉን ንሓድሐኩም አናተዘራረብኩምን መንፈስ ዪምላአኩም: ስለዚ ኪንድሚንታይ ናብ ኣምላኽ ይማርኸካን ይምስጠካን ይስሕበካን ይረትዓካን ዩመለክዒኡ አንበር ስጋና ጥራይ ዘሳራስር ኮይኑ ዚተርፍ አንተኾይኑ ሃይሊ ተፎጥራዊ ጣዕሚ ሙዚቃ ዓብሊሉና ኣሎ ማለት አዩ::

ኣብ እዚ ዘለናዮ ጊዘ ብግሊ መዝሙር ኣሕቲምካ ምዝርጋሕ ብብዝሔ ይረአ ኣሎ እንታይ ሪኢቶ ኣለካ?

አሞ ብግሊ ምዝማሩን ብኣብያተ ክሪስትያን ምዝማሩን ዘምጽኦ ለውጢ ኣብ ሂወት ሰብ ወላሓደ የሎን ኣብዚ ዘሰክፍ አንተሎ ግና ወይ ብህልኽ ወይ ብቂምታ ወይ ንረብሓ አንተኮይኑ ዝመበገሲኡ ግና አንተተረፎ ይሓይሽ ኣብዚ ክንርአዮ ዘሎና ትሑት ናይ ኣብያተክርስትያናት ኣረዳድኣ ኣብ መዝሙር ምስ ምህላዉ ግና ብዝተኻአለ ዋጋ ኣብ ዕዮኻ ጹፉፍ መስዋአቲ ንምቅራብ አንተጽዒትካስ ረድኤቱ ኣይርሕቅንዩ አንተዘይኮይኑሲ ጉያ ከንቱነት አሞ አታ ማሕበርን ንሱን መስዋአቶም ፉንፉን አዩ::

ብሓፈሻዊን ብግሊን ኣብ ምሕታምን ምዝርጋሕን ንዘመርቲ ዘጋጥሞም ብድሆታት ከተተንብሃልናዶ ትኽእል?

አዚ ሓሳብ አዚ ቀንድን ዝያዳ ከኣ ንዘመርቲ ተስፋኦም ኣድኪሙ ዘሎ ሓሳብ ዳርጋ ኩሎም ዘመርቲዩ:: መዝሙር ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ምቅራብ ማለት ናብ ዓለም ሙሉአ ድሃይ ወንጌል ምግባርን ኣብ ርአሲ ሙኻኑ ነፍሳትውን ዝበዝሓሲ ሌላ ምስ የሱስ ዝገብራሉን ሕቶን ፍቕርንውን ዘለዓዕለለን ኣገልግሎት መዝሙር ብካሴት ኣብ ገገዝኤን አንዳተወ ዝኹሕኹሕ  ሓያል ኣጻብዕ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታ ምስጋናን መልአኽትን ንስሓን ኣምልኾን  ናፍቖትን ሒዙ ኮፍ ኣቢሉ  ንገለገለ ዕቡያት ኣብ ዕጹው ብሕቡአ ንገለ ኸኣ ብግህዶ አንዳረትዐ ዝዓይን ዝጎይን ኣብ ርአሲ ሙኻኑ ንቤቱ ዘሎና ኣመንቲ ከኣ ዘዘድልየና አንዳመቐለ ብዘይካዚ ከኣ ናብ ሓደ ሓሳብን ሕብረትን ንብዶክትሪን ዝተረሓሓቃ ዘጋጣጥምን ዝኣኻኽብን ዝዓበየን ዝተፈትወን ንዘልኣለም ዝቅጽልን ኣገልግሎት ብርግጽ ኣገልግሎት መዝሙር እዩ። አሞ ነዚ ዓቢ ስራሕ ምስራሕ መቸም ናይ ኩሉ ሰብ ኣበርክቶ ዝጠልብ ዕዮ አዩ ምኽንያቱ ድማ 5ቲኤን ኣገልግሎታት ስለ ዝትንክፍን አንዳ ኣተወውን ንነፍሲወከፈን ዘፋጥንን ዝሰርሕን ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ከኣ ኪተግሃሉ አዩ። አቲ ግቡአ ግና ሎሚ ብግምጣሉ ንዝወጽአ ካሴታት ቀዳመይቲ መቀናቀኒቱ በተክርስትያን ኮይና ኣላ። እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ፡ መጀመርያ መዝሙር ማለት ዘማሪ ዘማሪት ኣየስምዕን'ዩ። መዝሙር ካብ ኣምላኽ ንምህናጽ ማሕበሩ አዩ። እዚ ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ሰብ ነቲ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ መዝሙር ከኽብሮ ይግባአ። አዚ ድማ ንርአስና አንበር  ኣምላኽ ኣይኮነን ዝሕሾ። ምኽንያቱ መዝሙር ናብኡ ዘቅርበና ሓደ መገዲ'ዩሞ ኪንጥቀመሉ አንተኽኢልና በረኸት ንቅበል። ብዙሕ ግዜ ጸገምና ነቲ ሰብ (ዘማሪ , ዘማሪት) ዘሎና ርክብን ቅርበትን ዕርቅን ባአስን ኣተሓሒዝና ስለንርአዮ ከይተረድኣና ምስቲ ወሃቢ ውህበት ንበኣስ ከም መግለጺ ከኣ ካሴቱ ኣይንሸጦን። ብርግጽ ደስ ዘየብል ህይወት ኣብ ዘመርቲ የለን ክብሃል ኣይክኣልን እዩ። አሞ ከመኡ ኣብ ሞንጎና ብምርካቡከ፡ እቲ ኣብ ጥዕና ዘሎ ህዝቢ፡ ክድንግጽዶ ኣይግብኦን ስለ ሓውን ሓፍቱን?

ካልአ ከኣ አታ ማሕበር ወይ አቲ ዘማሪ ክንደይ ገንዘብ ኣውጺኦም ከምዚዝርግሕዎሲ ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ኣብ ገለገለ ግና ኣብዚ ኡሮፓ ዘሎዋ ማሕበራት መሰነይታ ወረቀት ቤትኪርስትያን አንተዘይብላ ኣይትርጋሕን ይብላ። ብሰንኪ አዚ ድማ ማአለያ ዘይብሉ መዛሙር ኣብቲ ኪበጽሖ ዝግብኦ ከምዘይበጽሐ ምስክር እየ። አዚ ግና ኣብ ሓሓሊፈን ዘሎዋ ኣብ ኤሮፓ አንበር ኣብ ኣመሪካን ካናዳን ኣወስትራልያን ኣፍሪቃን ኣይተራአየን። ክንደይ ዝተኸፈሎ ናይ መስደዲኡን ናበይ ኪምለስን ኩሉ ሙሉ ክሳራ ከኣ ኣሎ። አቲ ከም ምኽንያት ዘቅርብዎ ድማ 1= ኮፒ ዝሸጡ ስለዘሎዉ ይብሉ ንክሰርቅ ዝደለየ ግና ኣጋዲዶሞ አንበር ኣየቃለሉን። አንታይ   1 ከይስአን ማለቶም ይኽኑ ምርግጋጹሲ ብኣካል ንርክርቦም ተባሂሉ ካብ ኤርትራ ተነጊርዎም ብመሰነይታ ደብዳቤ ቤት ኣምላኽን ብቴልፎንን ግድን ወረቀት ስለዝበሉ ወረቀት ተሰዲዱ መቸም ተዘርጊሑ። አዚ ኹሉ ኮለል ምስሓለፈ ክኣ ድሃዮም ከማን ኣይተረኽበን። ከም ኣብነት ኣብ ቅድሚ ዝመጻሉ ዝነበርኩ አዋን ካከጻፍፍ ኢለ ናይ ነዊሕ          ዝተዘርገሐት ካጸት፡ ብቤት ኣምላኽ  80 000 ናቅፋ ዘውጽአትላ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ካብ ኣመሪካ 200 ዶላር ካልእ ኣይመጻን። ኣብ ኣመሪካን ዓዲ አንግሊዝን ካናዳን ኣውስትራልያን ዘሎዉ ግና ብዙሕ አዋን ሓገዝቲ ብምኻኖም ዕዮ መዝሙር፡ ቤቱ ተተባቢዓ ኪትሰርሕ ኪኢላ ኣላ ኣብ ኤርትራ። ኣምላኽ ይባርኮም ከኣ አብል። "አቲ ንቁዱሳን ዝገበርኩሞ ፍቅርኹም ዝርስዕ ገፋዒ ኣይኮነን" አሞ በርትዑ። ኢዚ ኽትፈልጡ ይደሊ እየ። ብዕዮኹም አዮም ተተባቢዕም ኣብ ስፍራ መቃለሲ ኪኾኑ በቂዖም ዘለዉ :: ስለዚ ወጻኢታት ካሴት ዝወጸ ኣይተኣከበን ገለ 6 ዓመት ዝገበረ ገለ ኽኣ 8 ዓመት ገለ ዘይመጸን ድሃይ ከማን ዘይብሉን ብዙሕ'ዩ። ብዘይካዚ ከኣ አቶም ብማስተር ገዚኦም ዝዝርግሑ ዝነበሩ፡ ኣብ ወጻአ ሃገር ዘለዉ ኣዘራሪበዮም ኔረ። አንዳስካሕክሑ ከኣ ዘሎ ሸለልትነትን ልሙድ ጌሮሞ ዘሎዉ ምቅባል አንበር ፈጺሞም ድንብርጽ ዘይብሎም መራሕቲ ከምዘሎዉን ኣምሳያኡ ከኣ ምስ ብዙሓት ዘመርቲ ብስደደልና ኣይሃቡኒን ምስ ገለ ከኣ ስምምዖም ሽዑ ዝሃብዎም አሞ ዘይኣከብዎ ብዙሕ ከምዝኸሰሩን ሓቢሮምኒ።  አሞኸ ድኣ ክንደይ ኣሕዋትካ ጎዲአካስ ናይ ሓቂ ነቲ ዕዮ ከምዝደገፍካገዶ  ትሓስብ ትኸውን? ኣነ ግና በቶም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ አንዳኸፈሉስ ተወሳኺ ካብ ኣሕዋቶም ዝረኽቦም ዘሎ ከተዓናቀፉ ንወንጌል ዝጽዕቱ ዘሎዉ በታ ዘላቶም ንስድራ አሱራትን ንጹጉማትን ንኣገልገልትን ካብዘለዎም ኩሉ ዝተወፈዩ ጀጋኑ ኣርኣያኦም ንስዓብ አብል:: ስለዚ ቀተልቲ ጸጋ ካብ ሙኻን ነስተውዕልን ንጠንቀቅን::

ነዚ ዓይነት ብድሆታት ብማሕበራት ደረጃን፡ ብህዚ ኣምላኽን ደረጃን ብኸመይ ክንትሓባበር ንኽእል?

አወ ኣብዚ ኩሉ ምአመን ብጽምአን ሃረርታን ኣምላክ አንታይ አዛረበኒ በዚ መዝሙር ኢሉ ከቅልብ ይግባአ: ማሕበር ኣምላኽ ከኣ ብዘይካ ምስ ዶክትሪን ማለት ስሕተት ምህሮ ዘሎዎ አንተዘይኮይኑ ምዝርጋሕ ምቅዋማ ምስ ኣምላኽ ትበኣስ ከምዘላ ፈሊጣ ናይ መን መን ማሕበር ድዩ ዋላ ውልቂ ዚዝርጋሕ ጥዕምቲ ድያ ዘይጥዕምቲ ዝምልከታ ኣይኮነን ናብቲ ምአመን ምብጻሕ ጥራሕዩ ሓላፍነታ ስለዚ ኩሉ ዘዝምልከቶ ይግበር አብል::

ኣብ እዚ ዘለናዮ ጊዘ ብግሊ መዝሙር ኣሕቲምካ ምዝርጋሕ ብብዝሔ ይረአ ኣሎ እንታይ ሪኢቶ ኣለካ?

ርግጽዩ ክሳራ ገንዘብ ኣሎዎ ግናኸ ካብ ክሳራ ገንዘብሲ ኣብቲ ዓዳጊ ዝፈጥሮ ክሳራ ናይ ዕረፍቲ ሕልና ዝኸፍአ እዩ' ካብ ኣብ ገበር ምቅዳሕ ሓጥያት አዩ ኢልካ ምጽሓፍ፡ ዝዓቢ ዋላ አንዳገላበጡዋ ኣላዶ አታ ጽሑፍ አንተበሉ ኣብ ሕልና ዘሎ ሕጊ መንፈስ ሓያል አዩሞ ከም ኣመንቲ ኣብ ኪንዲ መሊስና ናብ ሕጊ ንመልሶምሲ ምልምማድ ምስ ድምጺ መንፈሶም ዕድል አንተንህቦምሲ  ምስበለጸ በሃላይ እየ። ምኽንያቱ እቲ ጹሑፍ "ሕጋጋተይ ኣብሓሳቦም ከአትዎ ንትአዛዛተይ ከኣ ኣብ ልቦም ክጽሕፎ" ዝበለና ካብ ዊሽጦም ኪፊንፍንዎ ደገ ሰላም ንኽፈተሎም አንተተካኢሉ ከማን ብነጻ ምዝርጋሕሲ መንዶ ምስሃበ እዩ። ግናኸኣ ምዕዳግ መንፈሳዊ ሓላፍነት ሙኻኑ ኣይንዘንግዕ። አቶም ሰማዕቲ ናይ ስጋ ሂብናዶ ናይ መንፈስ አንተኸሰብና ወጽዓ ኣሎዎ አዩ። ስለዚ ብኩሉ ርዱአት ንኹን ህዝቢ ኣምላኽ:: ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምአዛዝ ይበልጽሞ ካብ ድልየት ስጋኩም ድልየት መንፈስኩም ኣቀድሙ።

ከም ብስራት ዘማራይ እቲ ዝሰፍሔ ራኢካ እንታይ እዩ?

ከም ስመይ ክነብርን ወንጌል ናብ ብዘላ ምድሪ ከብጽሖን አዩ::

ቕድሚ ዘማራይ ሙካንካ ናይ መን መዝሙር ምስማዕ ትፈቱ ነርካ?

ኣብቲ ኣነ ዝጀመርኩሉ አዋን ናይ ግሊ ዘመርቲ በጻብዕ ዝቁጸሩ አዮም ኔሮም። ዑቁባስላሴ: ተስፋጋብር: ማቴዎስ: ዮስየፍ :ሙዚትን ኔሮም። ግን ካኣ ናይ ኣምሓርኛ ዘመርቲ ተስፋየ፡ ታምራት፡ ደረጀ ጌታ ያውቃልን ብሩክታዊትን: ንብረኸት ኮይኖምኒ እዮም። ኣብቲ እዋን ከኣ ናይ ኣብያተክርስትያናት መዛሙራን ሓያልን ክሳብ ሎሚ ዘስተንትነንን ዘጸልየንን ዝኽሩ ካኣ ሓያል ናይ ፍቕሪ ሂወትን ሓድሕዳዊ ምግዝዛአ ዝመለኦ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ንሕልናይ ከይጎርሕኝ ከይባላሾን የንቅሖ ኣሎ:: ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን።

ዝናኣዱ ሃረምቲ ሙዚቓ ስለ ዘይብልና ድዮም ዘመርትና ኢትዮጵያ ከይዶም ዘህርሙ ዘለዉ? ነዚ ኩነታትከ በተክርስትያናት ዘድሃባሉዶ ይመስለካ?

ኣብዚ ክንርድኦ ዘሎና ሓደ ነገር ኣሎ መዝሙር ኩሉ ሳዕ ብሙዚቃን ትሕዝቶን ክወሃሃድ ትደሊ ርግጽ አዩ። ኣብ ኤሮፓ ንካሴት ዝውቅዑን ናትና ኢሎም ዝሓዝዎን ወቃዕቲ ዘሎዉ ኣይመስለንን። ዋላውን አቶም ተስፋ ዝነበሮምሲ አንዳዋደቁዎ ከዮዶም። አንተስ ኣብ ሃገርና ግና ብዘይቃልዓለም ኣብዚ ግዜ አዚ ኣዝዮም ዝበለጹ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ 4 ዝኾኑ ኣሎዉ ብቀረባ ዝፈልጦም። እዞም ካብ ኣብ ኤሮፓን ካልእን ኣብ እትዮጵያ ዘሕትሙ ካልእ ኣማራጭ ብርግጽ የብሎምን። ናይ ጊዲን ኪጽብቀሎም አሎም፡ ዋጋ ይኸፍሉ ኣሎዉ' ሰናይ ጌሮም በሃላይ እየ። ወሸለ ብኸመኡ ዝተወሰኾ ቅብኣት ካሴት ኣዳልዮም ንህዝቢ ኣምላኽ። ስለዚ ኣምላኽ ይባርኮም ብኽሉ ጻዕሮም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘካየድዎ ዘለዉ። 

ኣብታ ቤት ኣምላኽ ኣቅሊባትሉዶ ንአትብል ሕቶ ግና፡ አቲ መልሲ ንዓኣ ዝግደፍ ሕቶ አዩ። ብዛዕባ አታ ዝፈልጣን ዝነበርኩላን ቤቱ ግና፡ ምስ ሓወይ ናብ ጎይታ ዝኸደ ካሌብ (ዘማሪ ተስፋጋብር) መደብ ናይ ሲልጠና ኔሩና ኢዩ (ቅድሚ ምእሳሩ) እተን ካል ኦትዉን በዚ ነገር ከተባብዐን ይመርስ። ኣብዚ ግና ስልጠና ሙዚቃ በላዒ ግዜኻን ኣአምሮኻን ብሙኻኑ አቶም ዚሲልጥኑሲ ብሂወት ኣዝዩ ዝተመስከረሎም፡ ሓደሽቲ ነፍሳት ድማ እንተዘይኾኑ ይግባአ በሃላይ እየ::

ሕራይ ዘማራይ ብስራት፡ ዲቪዲ ሰሪሕካ ኣሎካ መስለኒ። ክንደይ ጊዘ ወሲዳትልካ? ሃልኪከ አሎዎዶ ኣብ ግዜ ምስራሕ?

አወ ዲቪዲ ኣዳልየ ኣሎኹ ካብ ኤርትራ ዝተጀመረት አያ። ኣብ ሱዳንን ኡጋንዳን ዘሎዋ ቀጺለያ። ካብ ዝጅምራ ንከባቢ 2 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ይኹን አንበር ብዙሕ ዋጋ አዩ ሓቲቱኒ። ግና ኣምላኽረዲኡኒ  ትወዲኣ ኣላ። ኣብ ወርሒ 08 ክሳብ 09 ዘሎ ክኣ ክትዝርጋሕ አያ::

ናይ ዲቪዲ ኣገዳስነት እንታይ እዩ ትብል ኣስፍሕ ኣቢልካዶ መብርሃልካልና?

አወ ዋላ ኣነውን ብዙሕ ክንዲ ናይ ኣውድዮ (ዝስማዕ ጥራይ) ጌረ ኣይርአዮን አየ። ግና ኣብ ተፈጥሮና ካብ ምንባብ ምስማዕ ሓይሊ ኣሎዎ ካብ ምስማዕ ከኣ ምርኣይ ሓይሊ ኣሎዎ። ስለዚ አዩ ከኣ ብአትርአይዎን አትሰምዕዎን ተጠንቀቁ ዝብለና። ብኡኡ መጠን ኣብቲ ሓደ ዓለም ሰሓቢ ዝርኣይን ዝስማዕን ስለዘሎ: ስለዚ 2 ዕላማ ይርድኣኒ ኣብዛ ድቪዲ። መጀመርያ ነቲ ዝስማዕ ዝነበረ መዝሙር ብብዙሕ ነናቱ ምስጢር ዝተማህረላ ንኹሎም ካልኣዊ ምስጢር ብልክዕ መንፈሳዊ ሓሳብ ኪትገልጾን ኣብቲ ዝነበሮ መግቢ መሊስካ መልአኽታዊ ድዩ ኣምልኾ ወላስ ምስጋና አንዳረኣየካ ምሳኻ ከምልኽ ትዕድሞ።

ኣብታ ተገልግለላ ዘለካ ማሕበር ምስ መዘምራን ሓቢርካ ዲካ ተገልግል ወላስ ናይ በይንካ ብሰሎ ኣሎካ?

ምስ መዘምራን ሓቢረ አየ ዘገልግል ኣብ ዝተፈላለየ አዋን ከኣ ብግሊ መዝሙር የገልግል አየ። ኣብ ኩሉ ቦታ ውን ከገልግል አየ። ምስዚ ጋሳ ሙኻነይ ኣብ ኖርወይ ግና ካብዛ ዘሎኩዋ ቦታ ሽየን ትብሃል ኣይወጻኩን ዘሎኩ። ግና ናብ ኩሎም ዓድታት ኤሮፓ ከምቲ ስምምዕና ዘሎ ክኸይድ አየ ግና ድሕሪ ቁሩብ አዋን ምህዳአ አዩ::

ኣብ ኤርትራ ኮለካ፡ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ማሕበር ኣምላኽ ስደት፡ ኣገልግሎትካ ከመይ ይመስል ነይሩ?

ኣብ ኤርትራ ከሎኹ ኣነ ክሳብ ዝመጽI ኣብ በረኻ ኣብ ሰራዊት ካብ 94 ኣብ 1 ዙርያ አየ ጸኒሐ። ይዩኹን አንበር ኣምላኽ ረዳአየይ ብምንባሩ ልዕሊ ዓቅን ከቢድ ይንበር እምበር ኢዱ ምሳይ ኩሉ አዋን ብሓይላ ምስ ሓይላ ኔይራ። ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሓለፍቲ ከኣ ማንነተይ ኣድሚቅዎስ ናብ ኣስመራ ብዙሕ ሳዕ አንዳመጻአኩ ሙሉአ ግዜ የገልግል ኔረ። ምህሮ ሓደሽቲ ነፍሳትን ምዝርጋሕ ካሴትን ኣገልግሎት ናይ ዞባን: ኣብ ቤተይን ካልአን: ትምህርቲ መዛሙራን ንናይ ሚስክርነት ነፍሳት ግዜን ብዘይ ገለ ገንዘብ ኣገልጊለ ኣምላኽ ይባርኮም። አቶም ኣሕዋት ኣብቲ ዘድልየኒ ከኣ ሳይክልን ሞቢለይ ይመልኡለይ ኔሮም። ሰበይተይ ናይ ከብድና ኣነ ናይ መንፈስና ተዋፊርና ንውዕል ኔርና። ኣምላኽ ከኣ አቲ መንበሪና ከይስኣንና ኣንቢሩናን የንብረናውን ኣሎ ስሙ ይባረኽ::

እቲ ተሕትሞ ዝነበርካ ኣልቡም፡ ንዉሕስነት ይወትካን ናብራኻን ኣስጋኢ ኣይነበረንዩ?

አወ ኣዝዩ አንበር ኣስጋኢ። አረ ካብቲ ኩሉ ዝኸፍኤሲ ነዛ ካሴት ክሰርሓ ኢለ ካብ ሰራዊት ዝነበርኩዎ ቁሩብ ዶንግየ ክደልዩኒውን ሰብ ሰዲዶም ኔሮም። ምሰኡ መንቀሳቀሲ ናይቲ  ዓዲ ኣይነበረንን። ሰበይተይ ከኣ ወጽያ አያ ኔራ ናብ ኤሮጳ። ስለዚ አዚ ናይ ካሴትሲ ሳልሳይ መከራ ብምንባሩ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኔሩ። ይኹን አንበር ንዝተጸፋጸፈን ክሳብ ላዕሊ ንዝተኾመረን ፈተናንሲ ሓንቲ ቃል አያ ተፈራርሶን ደው ተብለካን': አግዚኣብሄር ቃሉ ሂቡኒ ኔሩ።

ብህዳት ኣብቲ ንሱ ዝደልየኒ ቦታ ከምዝዓርፍ ከምቲ ናብ ግብጺ ጥምየት ቅድሚ ምምጽኡ ንዮሲፍ ዘዳሎዎ መዝሙር 105 ዘሎ፡ አቲ ቃል ክሳብ ዝፍትነኒ ግና ዋላ ስግረ ዶብውን ሓንሳብ ፈቲነ ኣይሰለጠንን። ኣምላኸይ ግና መሊሱ ድኣ ሩፍታ ወሰኸኒ። ስለዚ ድማ ኣነ ኣብ ኣስመራ ከሎኩ አታ ካሴት ምስ ስአለይ ዘሎዎ ካቨራ ተዘርጊሓ። አዚ ኩሉ ኣማኒ በቲ ተግባራተይ ሹቁሩርታ ኮይንዎ። ሓቆም አዮም!  ዝሓዝካዮ ዘይብልካሲ ምስ ገባብል ትም ኢልካ ኮለል! ኣነ መቸም ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክከይደ ኣብ ልዕሊ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ከኣ ረጊጸ አየ። ብሓቂ ናይ ኣስመራ ኣመንቲ ስቅያት ኮይነዮም ኔረ። "ዘይትወጽአ" ኪብሉን "ወጽዩ ሰሚዕና" አሎም ብዝረኸቡኒ ዝስንብዱን ዉሑዳት ኣይነበሩን። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ምፍጣሩ ምዚርጋሕውን ናባይ አዩ ኔሩ። ኣብ ኤርትራ ባዕለይ ዘርጊሐያ። ምስ ኣጻፈፍኩ ገንዘብ ኣረኪበ ንማሕበር ምሰረከብኩ ብለይቲ አግዚኣብሄር ንጽባሒቱ ዝወስደኒ ሰብ ከምዝመጽን አተን ንሱ ዚዛረበኒን ነጊሩኒ ኩሉ ከምኡ ብዘይጎዶሎ ኩሉ ኮይኑ ብናይ ሰብ መጣየሲ ኬላታት ሓሊፈ ብዘይ ገለ ጸገማ ኽኣ መሬት ሱዳን ኣትየ። አዚ ኩሉ አንታይ አየ ክብል ደልየ፡ ምድሪ ኩላ ናይ ኣቦ አያ። ስለዚ ንሱ ዝመደቦ ጥራይ አዩ ዝኸውን። "አቲ ንምምንጫት ኣስናኖም ኪንከዊን ዘይወፈየና  ይባረኸ" ኢሉ:: መሊሱ ኸኣ "ምድሪ ወላ አንተተገልበጠት ኣይንፈርህን ኢና" ይብል አሞ፡ ንገለ ብኽምቲ ንገለ ኸኣ ብከምዚ ሓንቲ ግና ምድሪ ኩላ ናይ ኣምላኽና አያ። ብዘይ ፍቓዱ ገለ ኣይንኸውንን ኢና። ምንባርና ንስሙ ስለ ዝኾነ ኩሉ ካብኡ'ዩ። ብዘይብኡ ዝኸውን የልቦን' ንዓይ ከኣ ኣብዚ ክበጽሕ ፍታዉ ኮይኑስ ብደገፍ ጸጋኡ ኣብዚ በጺሐ ኣሎኹ::

እሞ ብስራት ዘማራይ ኣብ መወዳእታ እንታይ ተመሓላልፎ መልእክቲ ኣሎካካ?

አወ ብሳላ ምዝርራብን ሓሳብካ ምግልላጽን ብዙሕ ዝተረሓሓቀ አዩ ዝቃራረብ አሞ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ የቀንየለይ ኣምላኽ ይባርኽኩም አብል :: ንኹሎም ዘመርትን መራሕቲ  መዘምራንን ሙዚቀኛታትን ኽኣ ኪትረኽብዎምን ከምኡውን ንርዱኣት ኣገልገልትን : ከተዘራርብዎም ጀሚርኩሞ ዘሎኹም ከተዕብይዎ አላቦወኩም ኣንበብቲ ከኣ ካብ ብዛዕባ መዝሙርን አቶም ዘመርትን ምስ ሰይጣንን ሰብን ኮይንኩም ትሓምዩና ብኣካል ፍለጡናን ፈውሱናን ጸጋና ንዓኹም ጸጋኹም ድማ ንዓና አዩ ስለዚ ንፋለጥን ንተሓላለይን  ኣምላኽ ኣዕዚዙ ኣዕዚዙ ልዕሊ አዚ ዘረባይ ሓሳብ መንፈሰይ በቲ ሓደ መንፈስ ዝሃበና ጌሩ የጋጥሞን ይግለጸልኩምን ኣሜን ::

ስለ እዚ ኹሉ ብግልጽነት ንቃል ምልልስና ዝመለስካልና፡ ካብ ልብኻ ንህዝቢ ኣምላኽ ከተመሓላልፎ ስለ ዝፈትኻ ኣምላኽ ይባርኽካ ንብል ብስም ኣገልግሎት መዝሙር ኦርግን በጻሕቲ መርበብናን።                           

Last Updated on Saturday, 01 September 2012 23:19

Recently added artists

Albums: 1
Songs: 2
Edel Rekibe
Albums: 1
Songs: 6
Edilenja'ye
Albums: 1
Songs: 1
Kizimir eye
Albums: 1
Songs: 14
Misganay
Albums: 1
Songs: 12
Ab zemen hiwetey
Albums: 0
Songs: 0

Our portals

Our Sites

  • Bisrat.com
  • Eriwongel.com
  • Sbket.com
  • Hiwet.net
  • Miskrnet.com
  • Eribible.com

Image Temp

Mezmur.org beta portal is online!

Today we announce that Mezmur Online Portal is up and available! You are invited to hear the listed albums and features songs of different Gospel Singers. Try it out for yourself and give us feedback by taking a quick survey.

We are excited to present the Beta Mezmur.org  portal to you and look forward  your comments to EGMM TEAM  !