Mezmur.org

Powerd by bisrat.com

መዝሙር ንኣምላኽ (ቀድማይ ክፋል)

  • PDF

worshiptogod

መእተዊ

እግዚኣብሄር ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብመዝሙር ይምለኽ ነይሩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ'ውን ደቂ እስራኤል ኣብ እዋን ዓወቶም፣ ኣብ መቕደስ ከምኡውን ኣብ እዋን በዓላቶም ብመዝሙር ገይሮም ንኣምላኽ የመስግኑ ኔሮም። እዚ ነገር እዚ ድማ ከምቲ ሰብ ብደርፍን መሳርሒ ሙዚቃን ገይሩ ንሰባት ኮነ ንኣማልኽቱ ዜምስግንን ዚውድስን ይመሳሰል። እንተኾነ እዚ ነገራት እዚ ካብቲ መንፈሳዊ መበገሲኡ እተጠልፈ ወይስ እተበላሸወ ምዃኑ ንርዳእ። ኣብዛ ትምህርቲ እዚኣ መዝሙርን ኣምልኾን ዘለዎ ምትሕሓዝ ክንርኢ ኢና።

 ንኣምላኽ ካብ እነምልኸሉ ብዙሕ መገድታት ሓደ ብመዝሙር ምስጋና ጌርና ንስሙ ክንባርኽ ከለና እዩ። ኣምላኽ ናይ መላእኽቲ ኣምልኾ ይወስድ፣ ናይ ደቂ ሰብ ኣምልኾ ይወስድ፣ ናይ ፍጥረት ኩሉ ኣምልኾ ድማ ይወስድ። እዚ ኹሉ ግን ብግዴታ ዘይኮነ ብናይ ፍታው ልቢ ኪኸውን ከሎ እዩ ናይ ብሓቂ ኣምልኾ ኢልና እንጽውዖ። "ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዚሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኪሰግዱሉ ይግባእ።" (ዮሃንስ 4፣23-24)

ሀ. ኣምላኽን ኣምልኾን

ሙዚቃ ኣብ ኣምልኾ

ኣምልኾ እግዚኣብሄር ብመዝሙር ኪስነ ከሎ ፍሉይ ዝኾነ ምግላጽ ክብሪ ኣምላኽ ከምዚመጽእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንርእዮ ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ብመዝሙር ምስጋና ክትባርኾ ይፈቱ። ካብዚ እተላዕለ ድማ እዩ ንጉስ ዳዊት "ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግኑዎ፣ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ፣ ስለቲ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ፣ ከም ብዝሒ ዕቤቱ ኣመስግንዎ ..." እናበለ ዚዝምር። (መዝሙር 150፣1-2)

ብመዝሙር ዚግለጽ ኣምልኾ ምስ ሙዚቃ እተተሓሓዘ እዩ። ካብዚ እተላዕለ ድማ እዮም ሰባት ንኣማልኽቶም ብሙዚቃ ገይሮም ዜምልኹ። እዚ ካብቲ ሓቀኛ ኣምልኾ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝተቐድሐ ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ዘፍጥረት እንረኽቦ ነገር እዩ። ደሓር ግና ፈጠራታት ሰባት ንዝተፈላለየ ኣካላት፣ ንጣኦታዊ ኣምልኾታት፣ ንውዳሴ ነገስታትን ገዛእ ርእሶምን ኪጥቀሙሉ ከለዉ ንዕዘብ።

ሙዚቃ፣ መንፈሳዊ ቋንቋ ምዃኑ ብዙሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታት ከምኡ ድማ ተመራመርቲ ሙዚቃ ይገልጹ። ሙዚቃ ኣካል ናይ ሓደ ፍልስፍናዊ ስነጥበብ ኮይኑ ነቲ ብውሽጥኻ እተስተብህሎ ወይስ ዚፍለጠካ ጽባቐ ወይስ ምግላጽ ጽባቐ ንምውጻእ እትጥቀመሉ መሳርሒ እዩ። ወዲ ሰብ ቋንቋ ካብ እተማህረሉ እዋን ጀሚሩ ድማ ሙዚቃ ኣሎ።

ኣዕሚቚና ንእንታይነት ሙዚቃ እንተመርመርና ግና ኣምላኽ ኣብ ሰባት ዘንበሮ ጽቡቕ ነገር ምዃኑ ንርዳእ። ሙዚቃ፣ ንሓደ "ስምረት" ወይ "ሃርሞኒ" ዚገልጽ ኮይኑ ብ"ቕኒት" እተሰርዐ ቋንቋ እዩ። ኩሉ ዚሰምዖ ዘበለ ኸኣ በቲ ስምረት እቲ ይትንከፍ። ኣምላኽ ሙዚቃ ከምዚፈቱ ድማ በቲ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሕደሮ ጽምኣት ሙዚቃ ክንርዳእ ንኽእል። ንሙዚቃ ድማ ኩሉ ሰብ ዋላ እቲ ዘይተማህረ የስተማቕሮ ይርድኦ። በዚ ድማ ሙዚቃ ዓለምለኻዊ ቋንቋ ተባሂሉ ይፍለጥ።

ኣምላኽ ኣምልኾ ካብ ደቂ ሰብ ከምዚደሊ ምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብረና። ደቂ ሰብ ካብታ ሴት ንሄኖስ ዝወለደሉ እዋን ጀሚሮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምህልላን መስዋእትን ኬቕርቡ ጀሚሮም። እዚ ድሒሩ ዜማ እተሓወሶ ኣምልኾ ኪኸውን ጀሚሩ። ቅድም'ዚ ግና እቲ ናይ ሙዚቃ ወይስ ዜማ ነገር ኣብ መላእኽቲ እተሓጽረ እዩ ነይሩ። መላእኽቲ ኣምላኽ ብዜማ ከምዜገልግሉ ኣብቲ የሱስ እተወልደሉ እዋን ዝዘመሩዎ መዝሙር የርእየና። እምበኣርከ ኣምላኽ መዝሙር ጌርካ ክትውድሶን ከተገልግሎን ይደሊ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣብነት "ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቕኔን ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን ምዓዱን፣ ብልብኹምውን ብጸጋ ኣምላኽ እናዘመርኩም፣ ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም" እናበለ ይምህር።(ቌሎሴ 3፣16)

ኣምላኽ፣ ሰባት ብመዝሙር ገይሮም ኬምልኹዎ ከለዉ፣ ብጸጋ መንፈሱ ከምዚመልኦም፣ ብምግላጽ ቃሉ ከምዚበጽሖም፣ ብዝተፈላለየ ትንቢታውን ካልእን ጸጋታት ከምዚባርኾም እዩ ዚነግረና ሃዋርያ ጳውሎስ። እቲ ዓይነታት ሙዚቃ ይፈላለ ደኣ እምበር፣ ንኣምላኽ ስምረትን ውህደትን ብዘለዎ መገዲ ብዓሚቚ ምስትንታን ብዜማ ጌርካ ክተምልኾ ከለኻ ብሓቂ ከምዚበጽሓካ ናይ ዘማራይ ዳዊት ኣብነት ኣሎና።

ለ. መዝሙር እንታይ እዩ?

መዝሙር ብዜማ ዚግለጽ መንፈሳዊ ቅኔ እዩ። ኣብዚ ክልተ ነገራት ነስተብህል፣- እቲ ሓደ ዜማ እዩ እቲ ሓደ ድማ ቅኔ እዩ።

ዜማ፣-

መዝሙር ካብቲ ጣዕሚ ዚህቦ ሓደ ሸነኹ ዜማ ስለዘለዎ እዩ። እዚ ዜማ እዚ ድማ እተቓነየ ወይስ መኣዛ ዘለዎ ድምጺ እዩ። ድምጺ ዘበለ ኹሉ ዜማ ኣይኮነን። ገሊኡ ድምጺ ዚርብሽ ጫውጫውታ እዩ። እቲ ዝተወሰነ ስርዓትን ምድግጋምን ዘለዎ ከምኡ ድማ ንዝተወሰነ ምርግብጋብ ወይስ ምንብድባድ ናይ ስምዒት ህዋሳትና ዚጥቀም ምድጺ እዩ ዜማ። ቴክኒካዊ ሸነኹ ብዝተፈላለየ መገዲ ዚግለጽ ኮይኑ፣ ከም እኒ ጎረሮ፣ ኣስናን፣ መልሓስ፣ ከናፍር፣ እስትንፋስ፣ ካብ ከብዲ ዚወጽእ ድምጺ ወዘተ ተጠቂምካ ዜማ ክትፈጥር ይከኣል። ብዝኾነ ግን ስርዓት ዝሓለወ ዜማ እዩ መዝሙር ዚፈጥር።

ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝተፈላለየ ዜማታት ኣሎ። ከም ቋንቋን ባህልን ናይቲ ህዝብታት ከኣ ዝተፈላለየ ጣዕመ ዜማታት ንረክብ። ከም መሳርሒ ወይስ መመሓላለፊ መጠን፣ ዜማ ንባዕሉ ዘይወገናዊ (ኒውትራል) እዩ። ዝኾነ ምስ ሓጢኣት ወይስ ምስ ክፉእ ነገር ዚተሓሓዝ የብሉን። ኣጠቓቕማኡን ናይቲ ተጠቃሚ ህይወትን እዩ እቲ ወሳኒ ነገር። ስለዚ ግጉይ ዜማታት ወይስ ግጉይ ኣዘማምራ ዚበሃል ኪህሉ ኣይክእልን።

ጥዑም ዝደሃዩ ዜማ ብኹሉ ሰብ ተፈታዊ እዩ። ዝያዳ ኹሉ ግና ኣምላኽ በቶም ጥዑም ዜማ ገይሮም ንስሙ ዚውድሱ ባህ ከምዚብሎ መጽሓፍ ቅዱስ የረድኣና። ስለዚ ድማ እዩ ንሰባት ብዜማ ኪዝምሩ ጸጋ ዚህቦም።

ቅኔ፣-

ቅኔ ሓደ ካብቲ ጥበብ ደቂ ሰብ ዚረኣየሉ ክፋል ናይ መዝሙር እዩ። ኣብ ኤፌሶን 5፣18-19 "ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኔኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን፣ መንፈስ ይምላእኩም" ይብለና። መዝሙር ምስ ቅኔ እተተሓሓዘ እዩ። ቅኔ፣ ሓሳብ ብውቁብ ኣሰራርዓን ምድግጋምን ኪዋደድ ከሎ ዚመጽእ ውጽኢት ጥበብ እዩ። ስለዚ ኸኣ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ልቢ ምፍልፋል ምዃኑ ንኼርኢ "ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኔኹምሉን" ዚብል ዘሎ። ቅኔ ዚመጽእ ካብ ኣስተንትኖን ዓሚቚ ሓሳብን እዩ። ስለዚ ምስ ድርሰት ተመሳሳሊ ነገር እዩ። መዝሙር እምበኣር እዚ ቅኔ እዚ ኪህልዎ ኸሎ ምንጪ ዓሚቚ ሓሳብ ወይስ ኣስተንኖ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል።

ካብዚ ክንርድኦ እንኽእል መዝሙር ማለት ንዕምቆት ዘለዎ ቅኔ ወይስ ብዘመናዊ ኣጸዋውዓ ግጥሚ ብዜማ ኣሰኒኻ ከተቕርቦ ከለኻ እዩ። እስራኤኣውይን ካብ ዘመን በዓል ኣብርሃም፣ ብግሉጽ ድማ ካብ ዘመን ሙሴ፣ ደሓር ድማ ብዘመን ሳሙኤልን ዳዊትን ኣትሒዞም ንመዝሙር ከም መግለጺ ኣምልኾኦም ንእግዚኣብሄር ይጥቀሙሉ ኔሮም። ዳዊት ብፍላይ ንናይ ቤተመቕደስ ስርዓተ ኣምልኾ ከም ብሓድሽ ምስ ሰርዖ፣ ጉባኤ ናይ መዘምራን ብምስልጣን ዓብዪ ናይ ኣምልኾ መኣዲ ኣዳልዩ። ኣብቲ ኣምልኾ እግዚኣብሄር ኣብ ጥርዚ በጺሑሉ ዝነበረ እዋን መዝሙር ሓደ ዓብዪ መሳርሒ እዩ ነይሩ።

ቅኔ ዓብዪ ክእለት ወይስ ተውህቦ ዚሓትት ነገር እዩ። ኣብ ግሪኽ ንኣብነት እቶም ተቐነይቲ ተባሂሎም ዚፍለጡ፣ ፈላስፋታት እዮም ነይሮም። ብግሩም ዝኾነ ፍልጠቶም ድማ እዮም ዚፍለጡ ዝነበሩ። እዞም ሰባት ዜቕርቡዎ ዝነበሩ ቅኒታት ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ እዩ ናብ ኣስተንትኖ ዜእትዎ ዝነበረ። እዚ ኣብ ክርስትያናዊ ዘመን ኪረአ ከሎ ግን ብዜደንቕ መገዲ እዩ ኪዓዪ ጀሚሩ። ክርስትያናት ተቐነይቲ ብፍሉይ ዝኾነ ክእለት ንኣምላኽ ኪቕነዩሉ ከለዉ ኸኣ ብዙሕ ሰብ ናብ ፍሉይ መንፈሳዊ ኣስተንትኖ ክኣቱ ክኢሉ። ቅኔ እምበኣር ኣብ ኣምልኾ ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ።

ኣብ ቴክኒካዊ ሸነኽ ናይ ቅኔ እንተመጺና ብዙሕ ዓይነት ኣገላልጻ ኣሎ። ንነገራት ከም ሰብ፣ ንኣምላኽ ከም ሰብ፣ ንዝኾነ ፍጻመታት ወይስ ኣካላት ቅሩብ ኣጋንን ኣቢልካ፣ ንነገራት ወይስ ኣካላት እናኣነጻጸርካ ወዘተ ኢኻ ቅኔ እትደርስ። ኣብ ሕጊ ናይ ቅኔ እዚ ዚስዕብ ነገራት ኣሎ፣-

      ተነጻጻሪ (ሜታፎር)፣- እዚ ንሓደ ነገር ወይስ ኣካል ምስ ካልእ ምንጽጻር እዩ። እዚ ንገለ ክፋል ናይቲ ኣካል ዝያዳ ብምድሃብ (ኤምፋሲስ ተጠቂምካ) ክትገልጾ ምፍታን እዩ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ ኣንበሳ ኢልካ ክትገልጾ ከለኻ፣ ነቲ ናቱ ሓይሊ ወይስ ብርታዐ ንምግላጽ ኢኻ እትጥቀም ዘሎኻ። እቲ ኣንበሳ ብኻልእ ሸነኽ ምስ ሰብ ዜመሳስል የብሉን። ሰብ ክልተ እግሪ ኣንበሳ ግን ኣርባዕተ እግሪ ኣለዎ፣ ሰብ ዚዛረብ ፍጥረት እዩ ኣንበሳ ግና ከምኡ ኣይኮነን ወዘተ ...። ግናኸ ንኣንበሳ ብሓይሉ ኢና እንፈልጦ እሞ ነቲ ሓይሉ ብምግናን ንሰብ ከም ኣንበሳ ንገልጾ። ኣብ ግጥሚ ከምዚ ትጥቀም። ንኣብነት ንየሱስ ክርስቶስ "ናይ ይሁዳ ኣንበሳ" ኢልካ ትገልጾ።

      ተመሳሳሊ (ሲሚለ)፣- እዚ ሸነኽ ናይ ቅኔ ወይስ ግጥሚ ድማ ልክዕ ከም ተነጻጻሪ ኮይኑ፣ ብ"ከም" ዚብል ቃላት ኢኻ እትገልጾ። ንኣብነት "ፍትወተይሲ ከም ወርሒ ጽብቕቲ ከም ጸሓይ ድምቕቲ እያ"። ኣብዚ እታ እትግለጽ ዘላ ፈታዊት ወርሒ ወይስ ጸሓይ ኣይኮነትን፣ ግናኸ ብገለ ሸነኻ ከም ወርሒ ኮይና ተራእያቶ ነቲ ፈታዊ፣ ስለዚ ድማ ከምኡ ኢሉ ይገልጻ።   

      ትስብእታውነት (ፐርሰኒፊኬይሽን)፣- እዚ ኸኣ ንሓደ ነገራዊ ኣካል ወይስ ሰብ ዘይኮነ ነገር ከም ሰብ ጌርካ ክትገልጾ ከለኻ እዩ። ንኣብነት ንወርሒ ከም ተነስተይቲ ጓል ጌርካ "ኣዛ ወርሒሲ ክትጽብቕ ዝኾነት" ክትብል ከለኻ፣ ሰብ ዘይኮነት ክነሳ ከም ሰብ ትገልጻ ኣሎኻ። ንሓንቲ ድሙ ከም ሰብ "ሕያወይቲ" "ጎራሕ" ወዘተ ኢልካ ክትገልጻ ከለኻ እዚ ትስብእታውነት ይበሃል።

      ሰባውነት (ኣንትሮፖሞርፊዝም)፣- እዚ ንኣምላኽ ከም ሰብ ጌርካ ክትገልጾ ከለኻ እዩ። ንኣብነት "የማነይ ተተርእሰኒ፣ ጸጋመይቱ ድማ ትሓቚፈኒ፣" "ኣምላኽ ከም ኣቦ እስራኤል" "ኣምላኽ ከም ሰብኣያ ንቤት እስራኤል" ወዘተ ኪግለጽ ከሎ እዚ ሰባውነት ኢልና ንጽውዖ። ኣምላኽ ሰብ ዘይኮነ ክነሱ፣ ከምሰብ ክትገልጾ ከለኻ ንቅኔኣዊ ኣገላልጻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ቅኔ ወይስ ግጥሚ ኣብ ምድራስ እምበኣር ነዚ ሕግታት ክትጥቀም ምኽኣል ነቲ ቅኔ እቲ ጽባቐ ይህቦ። እምበኣር ነዚ ነገር'ዚ ክትገብር መስርሕን መጽናዕታዊ ዝኾነ ምስትንታን ይሓትት እዩ።

ይቕጽል

ብሓው ኣማንኤል ኤልያስ

Last Updated on Monday, 01 October 2012 15:42

Recently added artists

Albums: 1
Songs: 2
Edel Rekibe
Albums: 1
Songs: 6
Edilenja'ye
Albums: 1
Songs: 1
Kizimir eye
Albums: 1
Songs: 14
Misganay
Albums: 1
Songs: 12
Ab zemen hiwetey
Albums: 0
Songs: 0

Our portals

Our Sites

  • Bisrat.com
  • Eriwongel.com
  • Sbket.com
  • Hiwet.net
  • Miskrnet.com
  • Eribible.com

Image Temp

Mezmur.org beta portal is online!

Today we announce that Mezmur Online Portal is up and available! You are invited to hear the listed albums and features songs of different Gospel Singers. Try it out for yourself and give us feedback by taking a quick survey.

We are excited to present the Beta Mezmur.org  portal to you and look forward  your comments to EGMM TEAM  !