Mezmur.org

Powerd by bisrat.com

ቃል መሕተት ምስ ሮቤል ነጸረኣብ "መዝሙር ኣብ ማሕበር ኣምላኽ"

  • PDF
robeltop
ምስ ገዛእ ርእሰይ ከላልየኩም። ስመይ ሮቤል ነጸረኣብ፡ ስም በዓልቲ ቤተይ ሓቂ፡ ስም ወደይ ማርኽ፡ ስም ጋለይ ድማ ኡሪም እብሃል። ነቲ እንኮ መገዲ፡እንኮ ሓቂ፡ እንኮ ህይወት ዝኾነ ጎይታ ካብ ዝረክብ ድማ ዓመታት ገይሩ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ሃገረ ጀርመን እቅመጥ ኣሎኹ። ጎይታ ብዝኸፈተለይ ኣፈደጌታትን ብዘብዝሓለይ ጸጋን ምሕረትን ድማ የገልግል ኣሎኹ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ፡ ንኣገልግሎት ፈነወ ወንጌል ኤርትራ ስለቲ ዝሃበኒ ናይ ቃለ-ምልልስ ዕድል ከመስግኖ እፈቱ። ነቲ ዝቐርበለይ ዘሎ ሕቶታት ከምቲ ዝበጽሓክዎን እተረዳእክዎ ክምልሶ ክፍትን እየ። ስለዚ ኣብቲ ኩሉ ዝግበር ቃለ-ምልልስ ከምታ ዝበጽሓክዋ እተረዳእክዎ፡ ጎይታ እዉን ከምዝደገፈኒ እየ ክምልስ እሞ፡ እቲ ዝብሎ ኩሉ ናይ ምንም ነገር መዓቐኒ ወይ መምዘኒ ዘይኮነስ፡ ናይ ሓደ ዉልቐ ሰብ ሓሳብ ወይ ርእይቶ ከምዝኾነ ኩሉ ኣንባቢ በዚ ነገር ርዱእ ክኸዉን እላቦ። ንዝኾነ ሕቶ ዝፈጥር ነገር፡ ብቃል ኣምላኽ ንምምላስ ወይ ንምብርህራህ፡ በዚ ኢመይል ክትዉከሱኒ ትኽእሉ ኢኹም lightmejesus@yahoo.com.
 
ኣብ ናይ መዝሙር ድርሰት፤ እቲ ዋና መልእኽቲ እንታይ ክኸዉን ኣለዎ?
 
  ዋና መልእኽቲ ናይ ሓደ መዝሙር፡ እቲ  እግዚኣብሄር ኣምላኽ በታ ዘይቅድመ-ኹነታዊት ፍቅሩ (ኣጋፔ)፡ብበጃ-ምሕላፍ ወዱ ገይሩ፤ ኣብ መስቀል ስለ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ዓቢ ዉዕለትን ምድሓንን ዘብስር ብስራት እንተኾነ ዝበለጸ እዩ በሃሊ እየ። ማለት ኣምላኽ ንኹሉ ሰብ ፍቅሪ እዩ። እታ ንሰብ ዘላቶ ፍቅሪ ድማ፡ ገና ኩላትና ጸላእቱ እንከሎና ፡ ኣብ መስቀል ስለ ኩላትና ብሙማቱ፡ እታ ንኩላትና ዘላቶ ፍቅሪ በዚ መገዲ ገሊጹ ኣሎ። ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ ህዝቅኤል 34:12፤1ጴጥ.2:25፣የሃ.10፡11 ``ከምቲ ጋሳ፡ በታ እተን መጋሲኡ ፋሕ ዚብላላ መዓልቲ ኣብ መኣከል ኣባጊዑ ጸኒሑ ዚደልይን፡ ከምኡ ድማ ኣነ ነባጊዔይ ክደልየን፡ ካብ ኩሉ እቲ ብመዓልቲ ደበናን ጸልማትን ፋሕ ኢለናኦ ዝነበራ ቦታ ኸኣ ከናግፈን እየ።`` ``ከም እተባረራ ኣባጊዕ ኔርኩም ኢኹም እሞ፡ ሕጂ ግና ናብቲ ጋሳኹምን ሓላዉ ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣሎኹም`` ``እቲ ሕያዋይ ጋሳ ኣነ እየ። እቲ ሕያዋይ ጋሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ የሕልፋ።`` ከምዝብል፤ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ በቲ ሓደ ወዱ ኣሚንና ናይ ዘልኣለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ እምበር፡ ከይንጠፍሲ ንወዲ በጃ ክሳዕ ዝህብ እዩ ንኩላትና ብዘይ ቅድመ-ኹነታዊት ፍቅሪ ኣፍቂሩ እዩ ኣናዲዩ ረኺቡና። እዚ ትኹል ሓቂ ድማ ኣዉራ ወይ ሕመረት መልእኽቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዝኾነ፡ እቲ መዝሙር ዝብሃል ነገር እዉን፡ ነዛ ናይ እግዚኣብሄር ኣጋፔያዊ ፍቅሪ ብዝተፈላለ መገዲ ዝትርኽ ወይ ዘመልክት ወይ ዘማእኽል ክኸዉን ይግባእ። ብኻልእ ኣበሃህላ፡ ማእከላዊ ናይ ኩሉ ነገር ክርስቶስ እዩ እሞ፡ መዛሙራትና ድማ ንክርስቶስ ኣማእኺሎም፡ እግዚኣብሄር ኣቦ ብክርስቶስ ገይሩ ዝገለጾ ፍቅሩ፤ ምሕረቱ፤ ለዉሃቱ…ወ.ዘ.ተ ኣጉሊሖም ከዉርዩን ከዘንትዉን ኣለዎም ዝብል ኣረኣእያ ኣሎኒ።
 
ነዚ ኣዉራ መልእኽቲ ከመሓላልፍዎ እንታይ ክጥንቀቁ ኣለዎም ዘመርቲ?
ዘመርቲ ንመልእኸቶም ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ብግቡእ ከመሓላልፉ ከምዝግብኦም ልቢ ክብሉ ጽቡቅ እዩ በሃላይ እየ። እቲ ዘማሪ ክብሎ ደልዩ ዘሎ መልእኸቲ፡ ብዉሕሉል መገዲ ሰሩዑ ንሰማዕቱ ብዝርድኦም ዓይነት ኣሰናድኣ ቃላት ወይ ቃንቃ ከመሓላልፎ ኣገዳሲ እዩ። መዝሙር ብሰብ ዝስማዕ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰብ ክዝመር እዉን ክኽእል ኣለዎ። ኣብዚ እቲ ዘማሪ ነቲ መዝሙር ብዝበለጸ መገዲ ምእንቲ ክዝምሮ፡ ምስቲ ዋሃቢ መዝሙር ኾይኑ ነቲ መዝሙር ብዉሕሉል መገዲ ክሰርዖ የድልዮ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ወሓለ ኣምላኽ እዩ። ኣየናይ ቅድም ይመጽእ፤ ኣየናይኸ ይስዓቦ፤ እንታይከ ይወሰኮ፤ ኣበይከ የብቅዕ ንዝብሉ ነገራት ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኣምላኽ ሙኻኑ ኣብ ተግባር ኣእዳዉ ክንርእዮ ንኽእል ኢና። ነቲ ብኸምዚ ኣገባብ ዝገበሮ ስርሑ ድማ ተመሊሱ ዝርእይ፡ ክሳዕ ብዙሕ ጽቡቅ ዝኸዉን ድማ ዳግመ-ድህሰሳ ዝገብር ፡ግሩም  ኣምላኽ እዩ (ዘፍ.1:31 ተመልከት)። 

ነዚ ዉሕለነቱ ድማ ብብዙሕ መልክዑ ንሰብ ኣካፊልዎ ኣሎ። እንተኾነ ግና፡ ገለ መዝሙራት ከምዚ እንብሎ ዘሎና መሎኮታዊ መስርዕ ካብ ምስኣን ዝተላዕለ፡ ክትሰምዖም እትጅምሮም ግናኸ ተኸታቲልካ ዘይትዉድኦም እኾኑ። ከምኡዉን ኣብ ህይወትካ ገለ ዝተርፈልካ ነገር  ዘይሓድጉልካ፤ ወይ ድማ እግዚኣብሄር ክዛረበኒ ጸኒሑ ዘይቡሉኻ ክኾኑ ኣይግባእን እዮ። ስለምንታይሲ፡ ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ መዝ.30:12 ``ነፍሰይ ምእንቲ ኽትዝምረልካን ስቕ ከይትብልንሲ፡ ብኽያተይ ናብ ሳሕቂ ለዊጥካለይ፡ ከለይ ፈቲሕካስ፡ ደስታ ኣዕጢቕካኒ። ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ፡ ንዘለኣለም ክዉድሰካ እየ።`` ከምዝብል መዛሙራትናስ መጀመሪያ ንጎይታ ዝግብኦ ኽብሪ ዝህቡ፡ ነቶም ዝበኽዩ ሰሓቅ፤ ነቶም ስቅ ዝበሉ መዝሙር፤ ነቶም ብዝተፈላለዩ ከበድቲ ነገራት፡ ነፍሶም ካብ ምምስጋን ዝተኣስረት ሰባት ድማ ንምምስጋን ዝፈትሕ፤ ኣብ ልቢ ሕዙናት ድማ ባህታን ደስታን ክሳዕ ዝገብር ክቓነ፤ክስራዕን ክዝመርን ድኣምበር ሓላፍ ዘላፍ ዝኾነ መስርዕን ቅኒትን ክህልዎ የብሉን።
ብኻልእ ሸነኽ፡ ገለ ዘመርቲ ንመዝሙራቶም ካብ ምኽባድ ቃላትን ግጥምታትን ክደልይዎ የብሎምን። ገለ እዉን ካብ ሙዚቃ። እዚ እሞ ምድራዊ ጥበብ እዩ። ካብ ምድራዊ ጥበብ ድማ እታ ሰማያዊት ማለት መንፈስ-ቅዱሳዊት ትበልጽ። 

እምብኣር፡ እቶም ዘመርቲ ልቢ ክገብሩለን ዘለዎም ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ብምዝራብ እታ ሕቶኻ ክዛዝማ ደስ ይብለኒ፡- 
ቐዳማይ ነገር፡-ከምቲ ኣቐዲመ ኢለዮ ዘሎኹ፤ መዝሙር በቲ እግዚኣብሄር ኣብ ሓደ ዘማሪን መዝሙርን ዘንበሮ ቅብኣትን መስርዕን ድኣምበር፤ ብኸበድቲ ቃላትን ጥዑም ሙዚቃን ኣይኮነን ዝጥዕም ወይ እዉን ኣብ ልቢ ሰብ ዝተርፍን፤መቅይሮ ዘምጽእን። ስለዚ ዘመርቲ ዘበልና ንኹሎም መዛሙራትና ካብቲ ቅዱይ ቅብኣቱን ዉህበቱን ንድለዮ እብል። 

ካልኣይ ነገር ድማ፡- መዝሙር፤ ነፍሲ ወከፎም በብእንኽፎሎም ተለጋጊቦም ዝንደቁ ቁጽርታት ክህልዎ ይግባእ። እዚ ድማ ናይቲ መዝሙር መልእኽቲ ብምልኣት ንምትሕልላፍ ጠቃሚ እዩ። እዚ ነገር ድማ ካብ ሓደ ዘማሪ ምልኣት ቃል-ኣምላኽ ይጠልብ እዩ። እቲ ዘማሪ ነቲ ክዝምሮ ዝጀመሮ ወይ ኣርእስቲ ዝሃቦ መዝሙር፡ ጠሊቁ ብምልኣት ንኽዝምሮ፤ እቲ ኣብ ህይወቱ ዘሎ ምልኣት ቃል-ኣምላኽ እዩ ዝዉስኖ ወይ ዝድርቶ። ንኣብነት ሓደ ዘማራይ ምሕረት ኢሉ ኣርእስቲ ንዝሃባ መዝሙሩ፡ ምልኣት ቃል-ኣምላኽ እንተዘይብሎ፡ ነታ ኣርእስቲ መዝሙሩ ኣብታ ቀዳመይቲ ፍቅዲ ጥራይ ዘሚሩ ኽዉድኣ እዩ ዝርኣ። እተን ዝተረፋ ፍቅድታት ናይታ መዝሙር ድማ፡ በቃ ብፍጽም ምስ ኣርእስቲ ናይታ መዝሙር ምትሕሓዝ ዘይብለን ይኾና። ከምዚ ገለ ሰበኽቲ ካብ ኣርእስቶም እንዳወጹ ኮለል ዘብሉኻ እሞ፡ እትሕዞም እትርምስሶን ዝጠፍኡልካ፤ ገለ ዘመርቲ እዉን ከምኡ ክኾኑ እርእይን እዕዘብን እየ። እዚ ድማ ነቲ ኣርእስቲ ዘለዎም ደረጃ ምልኣት ቃል-ኣምላኽ ወይ ፍልጠት ምኻኑ ጎሊሑ ይርኣየካ እዩ። 

ዘመርትስ፡ ሰበኽትን መምሃራንን ነብያትንን ወንጌላዊያን ከም ሙኻኖም መጠን፡ ብቃል-እግዚኣብሄር ዝተነኽነኹ ይኹኑ እብል። ማለት ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ 1ዜና.25:1 ``ዳዊት ድማ ምስ ሹማምቲ ሰራዊት ኰይኑ፡ ንደቂ ኣሳፍን ሄማንን የዱቱንን ነገልግሎት፡ ብበገናን ብመሰንቆን ብጸናጽልን ትንቢት ኪነግሩ ፈለዮም።`` ከምዝብል፡ ዘመርቲ ንዓይ፡ ብሙዚቃ ተሰንዮም ዝሰብኩ ሰበኽቲ፤ ዝምህሩ መምሃራን፤ ዘጸናንዑ ኣጸናናዕቲ፤ ብስራት ዘበስሩ ወንጌላዊያን፤ ዝንበዩ ነብያት እዮም። ስለዚ፤ ኣምላኽ ብዘብዝሓሎም ጸጋ፤ ብቃል-ኣምላኽ መሊኦም ካብ ቅብኣቱ ዝተላዕለ ክዝምሩ በዚ ኣጋጣሚ ለወባይ ይልግሰሎም። ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ 1ዜና.25:7 ``….ንእግዚኣብሄር ምዝማር እተማህሩ……`` ከምዝብል ስለምዝማር ከይዝምሩ፤ ስለ መድረኽ ምድያብ እዉን ከይድይቡ፤ ነቲ ዝዝምሮዎ መዛሙራትሲ፡ ብቅብኣትን ብምልኣት ቃሉን ክዝምርዎ ጸዓት ክገብሩን፡ ገጽ እግዚኣብሄር ኣዘዉቲሮም ከድልዩ እላቦ። እግዚኣብሄር በቶም ንእኡ ምዝማር ብእተማህሩ ዘመርቲ ኣዝዩ እዩ ዝኸብር። ስለዚ ኣቱም ዘመርቲ ኣሕዋተይ ``ንእግዚኣብሄር ናይ ስሙ ኽብረት ሀብዎ.`` 1ዜና.16:29.
 
መዝሙር መጽሓፍ ቅዱሳዊ ክብሃል እንታይ ዝሓቆፈ ክኸዉን ኣለዎ ትብል?

ነዛ ሕቶኻ ብሓደ መብራርሂ ሓሳብ ክምልሳ ፍቐደለይ። ዝኾነ ዓይነት ዜማ፡ መዝሙር ወይ ድማ ደርፊ እዩ ክኸዉን ዝኽእል። ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ዓይነት ዜማታት ዘሎ ፍልልይ ድማ፡ ካብ ትሕዝቶኦምን ምንጮምን ዝተላዕለ እዩ። ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ፡ ደርፊ ብቀዳምነት ካብ ሰብ እዩ፡ ብዛዕባ ሰብን ንሰብን ድማ እዩ፡ ካብኡ ሓሊፉ ንኣምላኽ ተብሂሉ ዝግበር ኣይኮነን። ማለት ኩሉ ምንጩን ትሕዝትኡን  ሰብኣዊ ኮይኑ፡ ንሰብ ናብ ሰብ ዘመልክት ወይ ድማ ንሰብ ምስ ሰብ ዘራኽብ ዜማ እዩ። መዝሙር ግና፡ ካብ ኣምላኽ ብዜማ ተሰንዩ ኣብ ልቢ ዘመርቲ ዝቅመጥ ቃል-ኣምላኽ ወይ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ። 
ብሕልፊ ናብ ብሉይ ኪዳን ምልስ ኢልና እቲ ኣብኡ መዝሙር ተብሂሉ ዝስመ ነገር እንትድኣ መርሚርናዮ፡ እቲ መዝሙር ዝብሃል ነገር፡ እቲ ህዝቢ ኣምላኽ፡ ነቲ ኣምላኹ ዝሃቦ ሕግን ስርዓትን፡ ማለት ቃል-ተስፋ ወይ ትእዛዝት ምእንቲ  ከይርስዖ፤ ወይ ብነገድ ወይ ብማይ ቤት ወይ ድማ ከም ሓደ ዓቢ ኣኼባ ተወሃሂዶም፡ ነቲ ቃል ብምድግጋም ከም ብሓደ ድምጺ ብዓዉታ ይብልዎ ወይ ይዛረብዎ ነይሮም። እዚ ነገርዚ እዩ እምብኣር ኣብ መንጎ እስራኤል ከም መዝሙር ዝፍለጥ ዝነበረ። ድሒሩ ድማ፡ ብዝበለጸ ኣብ ጊዜ በዓል ዳዊት ብጸናጽል ፤ብኸበሮ፤ ብመሰንቆ፤ ብበገና ከምኡዉን ብመለኸታትን እንዳተሰነዩ ንዕብየት ኣምላኽን ቃል-ተስፋኡን ትእዛዛቱን ክዝምርዎ ዝጀመሩ። ዳዊት ሓውና ቐጺሉ ካብ ህዝቢ ሒደት ሰባት ከም በዓል ኣሳፍ ወዲ በራኪያ፤ ሄማን ወዲ ዩኤል፤ ወዲ ኤልቃና፤ ወዲ ዮሮሓም….ወ.ዘ.ተ ሓርዩ ብምዉጻእ፡ ንህዝቢ ኣምላኽ ብመዝሙር ዝመርሑ ኣገልግልቲ ክሰርዕ ንርእዮ። ዳዊት ሓዉና ኣብ ኣገልግሎት መዝሙር ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ። ስለዚ መዝሙር ዝብሃል ነገር ፡ካብ ኣምላኽ ኣብ ልቢ ሰብ ዝምጩ ቃል-ኣምላኽ ወይ ሓሳብ-ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ሰብዉን ናብ ኣምላኽ ዘቅርቦ ምስጋና ወይ ጸሎት ክኸዉን ንርእዩ። 

እምብኣር ሕጂ ነዚ ኹሉ ክብሃል ዝጸነሓ ኩሉ ሰረት ብምግባር፡ መዝሙር በዓሉ ኣብ ቃል-ኣምላኽ ዝተሰረተ ስለዝኾነ እዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኸዉን። ኣብቶም ዝዝመሩ ዘለዉ መዝሙራት ኣቲና ግና፡ እዚኣ ናይ ኣምላኽ መዝሙር እያ፡ እዚኣ ድማ ናይ ሰብ መዝሙር እያ ኢልና ክንደፍር ዘድልየና ኣይመስለንን። ንኹሎም ዝዝመሩ ዘለዉ መዝሙራት ግና ብቃል-ኣምላኽ ክንፍትሾም፤ ምእራም ንዘድልዮም እዉን ብቃል እግዚኣብሄር ክንእርሞም ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ። ጎይታ፡ነቶም ሰማዕቲ ዝኾንና፡ ብጾትካ ናይ ምቅናዕን ምህናጽን ዝኸዉን ጥበብ፡ ነቶም ዘመርቲ ድማ መአረምታ፡ ምኽርን ዝቅበል ሰፊሕ ልቢ ይሃበና እብል። መጽሓፍ ቅዱስና መዝሙር ዝብሎ ግን ኣብ ላዕሊ ብብሩህ መገዲ ከቅርቦ ፈቲነ ኣሎኹ።
 
ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ መዝሙር ዘለዎ ኣመለኻኽታ ብከመይ ትግምግሞ?
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ህዝቢ ኣምላኽ ብጣዕሚ መዝሙር ይፈቱ እዩ። መዓረ ገሌና መዝሙር ካብ ምፍታዉ ዝተላዕለ ናብ ጎይታ ዝመጻና ክንህልዉ ንኽእል ኢና በሃላይ እየ። ምልስ ኢለ ክሓስቦ እንከሎኾ ድማ፡ ምድርና ብመዝሙር ዕድልቲ ምድሪ እያ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ምድርና ዘፍሰሶም መዛሙራትን፡ እቶም መዛሙራት ድማ ኣብታ ምድሪ ንምዝርጋሕ ወንጌል ዝተጻወትዎ ተራን ብቀሊሉ ዝርኣ ኣይኮነን። ኣብ ምድርና እግዚኣብሄር ገና ብመዝሙራቱ ገይሩ ዝገብሮ ምጽንናዕን፡ ዝገብሮን ፈዉስን ምድሓንን መዳርግቲ ዘይብሉ ምኻኑ ንኣምላኸይ ይኣምኖ እየ። በዚ ኣጋጣሚ ኩሉኹም ዘመርቲ ንጎይታ ብዓብይ ዉህበት ተጸባበይዎ። ስለምንታይሲ እታ ምድሪ ሕጂ ብብዙሕ ነገር ትሓልፍ ኣላ፡ ሕጂ ግና በቃ ጊዜ መዝሙራ ይኾነላ ኢሉ ጎይታ ዝድብሰላ ጊዜ ኣብ ቅድሜና ኣሎ። ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ መሃለይ 2፡11-13 ``እንሆ፡ ክረምቲ ሐሊፉ፡ ዝናም ዛርዩ፡ ተወዲኡ። ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ፡ ጊዜ መዝሙር በጽሔ፡ ድምጺ ባሬቶ ኸኣ ኣብ ምድርና ተሰምዔ። በለስ ፍሬኡ ጐጐበ፡ ተኽሊ ወይኒ ዐምቢቡስ መኣዝኡ የዉጽእ ኣሎ……..ድምጽኺ ጥዑም፡ ገጽኪዉን ጽቡቅ እዩ እሞ፡ ገጽኪ ኣርእይኒ፡ ድምጽኺ ኣስምዕኒ።`` ከምዝብል፡ ክረምትና እንዳሓለፈ እንከሎ ከምቲ ጎይታ በዓሉ ብደብረዘይቲ ገይሩ ናብ ጎልጎልታ እንዳኸደ፡ ንደቂ መዛሙርቱ መዝሙር ምስጋን ዘዘመሮም፡ ኣንሕና እዉን  ከም ኣምባቖም፡ ነቲ ጎይታ ኣብ ምድርናን ህዝብናን ዝገብሮ ዓቢ ምብጻሕ ብእምነት እንዳረኤና፡ ሕጂ ገና ከይኮነ እንከሎ መዝሙር ምስጋና ንዝምር ኣሎና። ክረምትና ጠቅላላ ምስ ሓለፈ፡ ጊዜ መዝሙርና ምስ በጽሔ ግና ልብና ዘይሓሰቦ፡ ኣዒንትና ዘይርኣዮ ነገር ክኸዉን እዩ። ደርፊ ዓወት ናይቶም ጨካናት፡ እግዚኣብሄር ብዘመርቱ ዘዝሕለሉ፡ ነታ ምድርን ሰባን ድማ ዝድብሰላ ጊዜ ኣብ ቀረባ ኣሎ። ማለት ከምቲ እቲ ጹሑፍ ኣብ መሳፍንቲ 5:12 ``ተንስኢ፡ ተንስኢ ዴቦራ፡ ተንስኢ፡ ተንስኢ፡ መዝሙር ዘምሪ። ባራቅዉን ተንስእ፡ ኣታ ወዲ ኣብኖዓም፡ ምሩኻትካ ማርኽ።`` ከምዝብል፡ ኣብ ምድርና ብሓያል ቅብኣት ዝዝመሩ መዝሙራት ዴቦራ ክህልዉን፡ ንሕዙናት ኣባይቲ ድማ ክድቡሱ እዮም። እተን ጽብብ ዝብላና ዘለዋ መዓልታት ድማ ብናይ መዝሙር ደበስ ክትክኣ፡ ምርኮ ዘበለ ኩሉ ድማ ክንማርኽ ኢና። ንምድርና መሊስና ንበረኸት ክንኸዉን እርእይ።

ናብ ሕቶኻ ምልስ ክብል። እዚ ኩሉ ንእግሪ መገደይ ክብሎ ደልየ ዝበልክዎ ኩሉ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ግና፡ እቲ ሕጂ ንመዝሙር ዝምልከት፡ ዘሎና ርድኢትን ተሳትፎን ግና ድፍረት ኣይቆጸረኒ እምበር ኣነ ብወገነይ ኣይንእዶን እየ። ኣብቲ መዝሙር ኣሰማምዓና፡ ንመዝሙር እንህቦ ኣኽብሮት፡ ንመዝሙር ዘሎና ምትብባዕን ተሳትፍሮን፡ከምኡ ድማ ንመዝሙር እንህቦ ግብረ-መልሲ ክርእዮ እንከሎኹ፡ ይዉሕደኒ እዩ። 

ብቀዳማይ ደረጃ፡ እቶም ኣብ መድረኽ ደይቦም እንተ ብግሊ እንተ ብሕብረት ዝዝምሩ ክርእይ እንከሎኹ፡ እቲ መዝሙር እንዳተዘመረ እንከሎ፡ ከምኡዉን ድሕሪ እቲ መዝሙር ዝኸዉን ናይ ጎይታ ነገር ርእየ፡ እቶም ዘመርቲ  ናብቲ መድረኽ ጎይታ ቅድሚ ምድያቦም፡ ዝገብርዎ ኩሉ መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ምድላዋት ጎሊሑ ይርኣየኒ። ከምቲ ሙሴ ገጽ ጎይታ ርእዩን ካብ ጎይታ ዝኾነ ነገር ሒዙ ናብቲ ህዝቢ ዝወረዶ ምውራድ ኣይኮነንን። ማለት ከመዮ እቲ ጽሑፍ ``እግዚኣብሄር ይመጽእ ስቅ ድማ ኣይብልን….ዓስቢ ድማ ኣብ ኢዱ ኣሎ።`` መሊሱ ድማ ``ንእስራኤል ከዕርፎ እኸይድ ኣሎኹ።`` ከምዝብል፡ ንጎይታን ንሓይሉን ቅብኣቱን ኣዘዉትርና ብምድላይ፡ ብቅድስና ህይወትናን ምስክርነትናን ሓሊና፡ ምስ መገላግልትና ሓደ ሓሳብ ብምሕሳብን፡ ብዘይተሃዋኽ፡ እነገልግሎም ኩሎም ኣገልግሎታት፡ እግዚኣብሄር ዝግለጸሎም ኣገልግሎታት እዮም ዝኾኑ። እግዚኣብሄር ብኽብሪ ክግለጽ እንከሎ ድማ፡ ሕዙናት ይጸናንዑ፡ ልቦም ዝተሰብሩ ይፍወሱ፡ ኣርዑት ጸላኢ ዝኸበዶም ነጻ ይወጹ፡ ሓጢኣት ዝገበሩ ብርትዒ ይንስሑ፡ ብኡሳት ይትዓረቁ……..ወ.ዘ.ተ እዩ ዝኸዉን። ጎይታ ብኽብሩ ክግለጽሞ፡ ስርሑ ምእንቲ ክሰርሕ፡ ዘመርቲ ዘበልና ኩላትና እኹል ዝኾነ ምድላዋት ክንገብር ይላቦ።

ብኻልኣይ ደረጃ፡ ህዝቢ ኣምላኽ መዝሙር ይፈቱ እካ እንተኾነ፡ ንመዝሙር ዘሎና ኣኽብሮትን ግብረ መልስን፡ ኸምኡዉን ኣብ መዝሙር ዘሎና ተሳትፎ ከምቲ ዝግባእ ኣይኮነን። ንኣብነት ሰንበት መዓልቲ ጽንብል ንእግዚኣብሄር እያ። ኣብዛ መዓልቲ መጺና ምስ ዘመርቲ እንዝምሮ ዓይነት ኣዘማምራ ክርእዮ እንከሎኹ ምድላዉ ይኹን ርድኢት ዝዉሓዶ እዩ። ማለት ከምቲ ንጽንብል ኢሉ ካብ ገዝኡ ዝብገስ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ኣበጋግሳና። 

ብመዓልቲ ሰንበት እኮ መጀመሪያ ንእግዚኣብሄር ስለ እግዚኣብሄርነቱን ዕቤቱን ፍቅሩን፡ ከምኡዉን ስለቲ ኣብ ህይወትና ካብ መስቀል ቀራንዮ ጀሚሩ ክሳዕ ሕጂ ዝገበሮ ዘሎ ኩሉ ስራሕ፡ ግብረ-መልሲ እንዳሃብና እንዳኣድመቅናን፤ ንእግዚኣብሄር እነጸንብለሉ መዓልቲ እያ። ናብ ቤት እግዚኣብሄር ብመዓልቲ ጽንብል መጺና ክነብቅዕ፡ መዝሙር እንዳተዘመረ፡ ቀባሕባሓይ ሙኻን፡ ዉጽእ እትዉ ምባል፡ ከምዛ ሓንቲ ዘይተገብረሉ ተጨቢጥካ ኮፍ ምባል ወይ ድማ ድዉ ኢልካ ዓንዲ ምኻን፡ መን እንታይ ይገብር እንታይ ይኸዉን ኣሎ ኢልካ ምዕዛብን ነንሓድሕድካ ምርእኣይንሲ ምስ ምንታይ ይቁጸር?፡ ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ 1ዜና 15:28 ``ሽዑ ኹሎም እስራኤል ነቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሄር ብእልልታን ብቓና መለኸትን ብእምብልታን ብጸናጽልን ብመሰንቆን ብበገናን እናድመቑ ኣደየብዎ።`` ከምዝብል፡ ኣብ ብሉይ ኪዳን እካ ነቲ ጽላሎት ከምዚ ገይሮም ኣድሚቆም ካብ ኣጸንበልዎ፡ ሕጂኸ ኣንሕና ከም ህያዉ ኣኼባ እግዚኣብሄር መጠን፡ ነቲ ምሳናን ኣብ መንጎናን ዝነብር እግዚኣብሄር ከመይ ከነድምቆን ከነጸንብሎን ዘይግባኣና።
ብተወሳኺ ድማ፡ ህዝቢ ኣምላኽ ንዘመርቲ እንገብሮ ምትብባዕ ድማ ዉሑድ እዩ። ኣጆኻ ከምዚ ግበር፡ ኣነ ብወገነይ ድማ እዚኣ ክሕግዘካ፡ ካልእ እንታይ ሓገዝ የድልየካ….ወ.ዘ.ተ ምባል ዝዉሕድ ኾይኑ ይስምዓኒ። ከምዚ ፍጹም ዝገብሩ የለዉን ማለተይ ግን ኣይኮነን። ከምኡዉን ተኣኪብካ እንዳኣዕለልካ መዝሙር ምዉላዕ፡ ጋሻ ኣብ ገዛኻ መጺኡ፡ ኣብ ዕላል እንከሎኻ ድማ ስምዓዮ ኣይትስምዓዮ መዝሙር ምዉላዕ….ወ.ዘ.ተ ክረኣ እንከሎ፡ ንመዝሙር ዘሎና ኣኽብሮትን ርድኢትን እዩ ዝገልጽ።

ብሳልሳይ ደረጃ ድማ፡ መራሕ ኾይኑ ከምቲ ሓዉና ዳዊት ንዘመርቲ ዝነበሮ ስፍሓት ልቢ፡ ንዘመርቲ ሰፊሕ ዝልቦም መራሕቲ ጎይታ ከብዝሖም ተስፋ እገብር። ዳዊት ነቶም ንእግዚኣብሄር ብመዝሙር ከገልግሉ ኢሎም ዝተፈለዩ ሰባት ኣብቲ ቀዳማይ መስርዕ ብምስራዕ፡ ዘድልዮም ዘበለ ኹሉ ብምድላዉ፡ ዝነበሮ ኣተሓሕዛ፡ ኣብዚ ዘመን ካብ መራሕቲ እዉን ክዉሕድ የብሉን። ኣብ 1ዜና 15:16``ዳዊት ድማ ነቶም ሓላቑ ሌዋዉያን ነሕዋቶም መዘምራን ብመሳሪያ ሙዚክ፤ ብመሰንቆን ብበገናን ብጸናጽልን ተሓጉሶም እናቓነዩን ድምጾም ዓዉ እናበሉን ኣብኡ ኬቁምዎም ተዛረቦም።`` ይብል። ኣብ 1ዜና 15:29 ድማ ``ኰነ ድማ፡ እቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሄር ናብ ከተማ ዳዊት ኪኣቱ ኸሎ፡ ሚካል ጋል ሳኦል መስኰት ተቐልቂላ ንንጉስ ዳዊት ኪስዕስዕን ረአየቶ እሞ ብልባ ነዐቐቶ።`` ይብል። ስለዚ ዳዊት ነቶም ንኣምላኽ መዝሙር ዝዝሙሩ ዘመርቲ ኣቐዲሙ ብኹሉ ዝርከበሎም፡ ንኪዳን ታቦት እግዚኣብሄር ክዝምሩ እንከለዉ ድማ ሰብ እንታይ ክብለኒ እዩ ከይበለ፡ ከመይ ንእግዚኣብሄር ኣምላኹ ዝቀልልን ፍስስ ዝብልን ሰብ ሙኻኑ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። መራሒ ክነስኻ እዚ ዓይነቲ ንእግዚኣብሄር ቅልል ፍስስ ምባልንስ ናይ ብሓቂ ዕድሎት እዩ። መዝሙር ንኣምላኽ እንዳተዘመረ እንከሎ፡ መራሒ ክነስኻ፡ ቅልዕ እንዳበልካ ናብ ድሕሪት ናብቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ቀልባዕባዕ እንብል፡ ወይ እዉን ከም ዓንዲ ደዉ እንብል ወይ ድማ ፍጹም ካብታ ኮፍ ዝበልናያ ኩርሲ እካ ንምትንሳእ እንሽገር መራሕቲ ከይንኸዉን ክንጥንቀቅ ይላቦ። ነቲ እነገልግሎን ኣብ ኣገልግሎቱ ዝሾሞናን ኣምላኽሲ፡ ብልብናን ነፍስናን ቅልል ፍስስ ክንብለሉስ፡ መንፈስ ቅዱስ ይደግፍ እብል! 
እምብኣር እዞም ኩሎም ብዛዕባ ዘመርቲ ጀሚርካ ክሳዕ መራሒ ክገልጾም ዝፈተንኩ ነገራት ድማ ነቲ ንመዝሙር ዘሎና ኣረዳድኣን ኣረኣእያን ኣጉሊሖም ዝገልጹ ኾይኖም ይስሙዕኒ።
 
 
እምብኣርከ መዝሙር ንሰብ ድዩ ወይስ ንኣምላኽ?
ብመንጽር ቃል-ኣምላኽ እንተሪኢናዮ፡ ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ ሮሜ 11:36 `` ኩሉ ኻብኡ እዩ ብእኡን ንእኡን ድማ እዩ እሞ፡ ንእኡ ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን።`` ከምዝብል፡ መዝሙር ድማ ካብ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ እዩ። ማለት ኣብ ልቢ ሰብ እንተ ብመዓልቲ እንተ ብለይቲ መዝሙር ዘቐምጥ ንሱ እግዚኣብሄር እዩ። እቲ መዝሙር ድማ ብዛዕባ እግዚኣብሄርን ንእግዚኣብሄር እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ልቢ ዘመርቲ ዘቅምጦ መዝሙር ንእኡ ስለዝኾነ፡ እቶም ዘመርቲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልዎ ሰሪሖም ኣጸቢቆም፤ ከቶ ከም ልቢ ወሃቢኡ ነቲ መዝሙር ሰሪሖም ንኣምላኽ ክህብዎ እንከልዎ እግዚኣብሄር ብስራሕ ኣእዳው ይኸብርን ይሕጎስን እዩ።  ከመዮ እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍ.2:15 ``እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከኣ ንሰብ ወሲዱ፡ ኪዐይያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ።`` ከምዝብል፡ ከም ኡ ዉን ኣብ ኤፈ.5:19 ``..ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቕኔን ብልብኹም ንጎይታ እንተቐኔኹምሉን እንዳድረስኩምሉን…..መንፈስ ይምላእኩም።`` ከምዝብል፡ ዘማራይዉን ነቲ እግዚኣብሄር ንእኡ ክዝመር ዝሃቦ መዝሙር ጽቡቅ ገይሩ ክሰርሖን ክዓዮን ክቓንዮን ክደርሶን ዝተቐመጠ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ። 

ነዚ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ዝጸናሕኩ ሓሳብ ድማ ቅሩብ ኣስፊሐ ክብሎ እንተድኣ ኾይነ ነዘን ዝስዕባ ክልተ ነገራት ክዛረበን ይፈቱ፡-
መዝሙር ካብ ኣምላኽን ንኣምላኽን ኮይኑ፡ ግናኸ ንሰብ ዘዋስእ ወይ ዘሳትፍ እዩ። ዘማሪ ዝዝምሮ፡ሰማዒ ድማ ሰሚዑ ግብረ-መልሲ ዝህበሉ እዩ። ነቲ መዝሙር ሰብ ምስ ሰብ ኾይኑ እዩ ንኣምላኽ ዘቅርቦ። ስለዚ መዝሙር ብሰብ ንኣምላኸ ዝዝመር፡ ብሰብ ዝስማዕ፡ ሰብ ድማ በቲ ዝሰሞዖ ንኣምላኽ ግብረ-መልሲ ዝህበሉ ነገር እዩ። 
 
መዝሙር ብትሕዝቶ መልክዕ ዝፈላለ እንተኾነ፡ ኩሉ ግና ንእግዚኣብሄር እዩ ዝቐርብ። ማለት ገለ መዝሙር ትሕትኡ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኾይኑ ንእግዚኣብሄር ብቐጥታ ይቀርብ። እዚ ዓይነት መዝሙር ንእግዚኣብሄር ስለ ኣምላኽነቱ፤ቅድስናኡ፤ፍቅሩ፤ምሕረቱ፤ትዕግስቱ፤ኩሉኸኣልነቱ፡-ንስኻ ዓቢ፡ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ እዩ ዘሎካ……ወ.ዘ.ተ እንዳበሉ ብቐጥታ ንእግዚኣብሄር ይዝመሩ። ገለ መዝሙር ድማ፡ ትሕዝትኡ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኾይኑ፡ ሰብ ምስ ሰብ ብዛዕባ እግዚኣብሄር እንዳተዘራረበሉ ዓይነት ኾይኑ ይቀርብ። እቲ ዝዝምር ነቲ ሰማዒ ወይ ድማ እቶም ዝዝምሩ ሰባት ነንሓድሕዶም ከም እግዚኣብሄር ዝበለ ቅዱስ፤ፈቃር፤ምሕረተኛ….ወ.ዘ.ተ መን ኣሎ?ኣበይ ይርከብ? እንዳተባህለ ዝዝመር መዝሙር እዩ።  ንኣብነት ኣብ ራእይ 4:10-11``እቶም ዕስራን ኣርባዕተን ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም፡ ዎ ጎይታናን ኣምላኽናን፡ ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ፡ ስለ ፍቓድካዉን ኰይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ፡ ንስኻ ኽብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምዉሳድ ብቑዕ ኢኻ፡ እንዳበሉ፡ ነቲ ንዘለኣለመ ኣለም ህያዉ ኰይኑ ዚነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ።`´ ክብል እንከሎ ኣብ ኢሰ. 6:1-3 ድማ እቶም ሱራፌልን ድማ ነንሓድሕዶም  ``እቲ ሓደ ኸኣ ነቲ ሓደ፡ ቅዱስ፡ ቅዱስ፡ ቅዱስ እዩ እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት፡ ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣ ኣላ፡ ኢሉ ኣድሀየ።`` ይብል። ኣብ ራእይ 4:8 ድማ እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ``ነፍሲ ወከፎም ሸሹድሽተ ክንፊ ኣለዎም፡…ለይትን መዓልትን ከየቃረጹ ድማ፡ እቲ ዝነብረን ዘሎን ዚመጽእን ኩሉ ዚከኣሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቅዱስ፡ ቅዱስ፡ ቅዱስ እዩ ይብሉ።`` ይብል። 
 
ስለዚ ብሓጺሩ መዝሙር ካብ ኣምላኽ ኾይኑ፡ ሰብን መላእኽትን ድማ ንኣምላኽ እንተ ብቐጥታ ``ንስኻ`` እንዳበሉ ንእግዚኣብሄር ስለ እግዚኣብሄርነቱን ኣምላኽነቱን ይዝምሩ፤ ወይ ድማ ነንሓድሕዶም እግዚኣብሄር ከምዚ እዩ እንዳተበሃሃሉ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር ይዝምሩ። ኣነ ግና ናብታ ብቐጥታ ``ንስኻ`` እንዳተባህለ ዝዝመር መዝሙር ብብዝሒ ይዝምብል።

ይቅጽል !!

Last Updated on Monday, 01 October 2012 15:41

Recently added artists

Albums: 1
Songs: 2
Edel Rekibe
Albums: 1
Songs: 6
Edilenja'ye
Albums: 1
Songs: 1
Kizimir eye
Albums: 1
Songs: 14
Misganay
Albums: 1
Songs: 12
Ab zemen hiwetey
Albums: 0
Songs: 0

Our portals

Our Sites

  • Bisrat.com
  • Eriwongel.com
  • Sbket.com
  • Hiwet.net
  • Miskrnet.com
  • Eribible.com

Image Temp

Mezmur.org beta portal is online!

Today we announce that Mezmur Online Portal is up and available! You are invited to hear the listed albums and features songs of different Gospel Singers. Try it out for yourself and give us feedback by taking a quick survey.

We are excited to present the Beta Mezmur.org  portal to you and look forward  your comments to EGMM TEAM  !