Mezmur.org

Powerd by bisrat.com

ቃለ ምሕተት ምስ ዘማሪ ሮቤል ዳዊት (Part 1)

  • PDF

in-dereje

ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ድሕሪ ባይታኻን ኣተዓባብያኻን መዕለልካናዶ?

 ስመይ ሮቤል ዳዊት ኣርኣያ እበሃል። ኣደይ ድማ ሄዋን መንግስትኣ ትበሀል። ብ 22 ሰነ 1987 ኣብ ኣስመራ ተወሊደ፡ ካብ ኣሕዋተይ መበል 5ይ እየ። ኣብ ትሕቲ ወለደይ ድማ ዓብየ፡ ዕድመይ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ካብ 1ይ ክፍሊ ክሳብ 7ይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰላም ተማሂረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ናይ ካልኣይ ድረጃ ትምህርተይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ወዴአ፡ ካብኡ ኣብ 2007 ድማ ናብ ሱዳን ኣምሪሓ ክሳብ ሕጂ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም እነብር ኣሎኹ።

ጊዜ ንእስነትካ ብኸመይ ዓይነት ሕይወት ተሕልፎ ኔርካ?

 ኣነ እኳ ገና ሕጂ ዉን ኣብ ንኡስ ዕድመይ እየ ዘለኹ ነተን ክሳብ ሕጂ ዝሓለፍክወን ዓመታት ክዝክረን እንከለኹ ግና ከም ዝኾነ ናይ ደቂ ገዛዉቲ ህይወት እናተጻወትኩ እየ ዓብየ ዝበዝሓ ግዜይ ግና ኣብ ምጽሓፍቲ ምንባብን ሙዚቃ ኣብ ምስማዕን እየ የሕሊፈዮ ካብ ዝኾነ ወልፍታት ነጻ ኮይነ እየ ዓብየ።

• ኣብ ዓለም ከለኻ ፍርሃት እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥኻ ይስምዓካዶ ኔሩ?

ብሓቂ ሕጂ ክዛረብ እንተኾይነ ዋላ ንጎይታ ዝፈልጥ ሰብ ኣይንበር እምበር ኣብ ዓለም እንከለኹ ፍርሃት ኣምላኽ ነይሩኒ እዩ ክብል እኸእል። ምኽንያቱ ሕማቅ ምሕሳብን ምግባርን ባህሪ ኣይነበርንን፡ ዝገብሮን ዝሰርሖን ኣዝየ እየ ምስ ናይ ኣምላኽ ነገር ዘተሓሕዞ ዝነበርኩ ። ድፍረት፡ ጸርፊ ኮነ ዘይተደልየ ባህርያትን ካልእ ዝኾነ ነገር ብቀሊሉ ዘጥቅዓኒ ሰብ ኣይነበርኩን። ምኽንያቱ ብጣዕሚ እየ ንኣምላኽ ዝፈርሆን ኣብ ዉሽጠይ ድማ ዝኾነ ነገር ፍርሃት ዝስምዓኒ ነይሩ።

ሓድሽ ህይወት

• ናብ ጎይታ መዓስ ብከመይን ክትመጽእ ኪኢልካ?

ናብ ጎይታ ኣመጻጽኣይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ናይ ካልኣይ ድረጃ ተመሃራይ እንከለኹ ንጎይታ ከምቲ ዝግባእ ዘይፈልጦ ክነሰይ ኣብ መንፈሳዊ ፕሮግራማት ይካፈል ነይረ። ኣብ ትምህርቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ናይ ተመሃሮ ሕብረት ኣብ ሬማ ዝነበረ ዉን ብተኸታታሊ ይካፈል ነይረ፡ ዝበዝሑ ኣዕሩኽተይ ዉን ኣመንቲ እዮም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ኣብ 2007 ናብ ሱዳን መጺኣ ኣብ ሱዳን ኣብ ተስፋ ምቁራጽን ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተዋሒጠሉ ዝነበርኩ ጊዜ ክልተ ሰባት እናዞሩ ወንጌል ክምስክሩ እንከለዉ ይረኽቡኒ እሞ በቲ ዝዛረቡኒ ዝነበሩ ዘረባ ልበይ ደስ ክብለኒ ይጅምር። ብዘይ ገለ ተቃዉሞ ድማ ባህ እናበለኒ ጎይታ ተቀቢለ ከይተደናጎኹ ኣብ ንፍታሌም ትምህርቲ ምድሓን ድሕሪ ምስታፍ ናይ ኣባልነት መመልከቲ ቅጥዒ ብምምላእ ኣባል ብሙኻን የገልገል ኣሉኹ።

ንጎይታ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ጌርካ ምስ ተቐበልካዮ እንታይ ዓይነት ቅጽበታዊ ለውጢ ኣብ ሕይወትካ ርኢኻ?

ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ከቢድ ናይ ተስፋ ምቁራጽን ትርጉም ህይወት ድማ ጠፊኡኒ ዝነበረሉ ጊዜን ስለ ዝነበርኩ ኣብ ህይወተይ ጽቡቕ ዝኾነ ለዉጢ ርእየ ዝብለሉ ናይ ባህሪ ለዉጢ ዘይኮነ ብመንጽር እቲ ሽዑ ዝነበርከዎ ናይ ወጥሪ ህይወት ብሰላምን ብቅሳነትን ክነብር እየ ክኢለ ካብታ እቶም ክልተ ኣሕዋት ዝምስከሩለይ ዝኸበደኒ ኩሉ ተቀንጢጡ ቅጽበታዊ ዝኾነ ናይ እፎይታ ህይወት ርእየ ብሓቂ ድማ ትርጉም ዘለዎ ናብራ ወይ ህይወት ምስ ጎይታ ኣስተማቂረዮን ኣለኹን።

ድሕሪ ጎይታ ምቕባልካ ካብ ስድራኻን የእሩኽትኻን ጎረባብትኻን ኣሉታዊ ይኹን ኣዎንታዊ ግብሪ መልሲዶ ኣሎክ?

ንጎይታ ድሕሪ ምቅባለይ ካብ ስድራይ ኮነ ካብ የዕሩኽተይ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝፈልጠኒ ሰብ ዝገጠመኒ ኣሉታዊ ነገር የሎን ኣምላኽ ይመስገን ስድራ ቤተይ ብሩኻት እዮም ካብ ወለደይ ጀሚርካ ኩሎም ኣሕዋተይ ዋላ እኳ ኣብ እምነት እንተዘየለዉ ብኣይ ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም ብቴለፎን ይኹን ብኢንተርነት ኣብ ዝተራኸብናሉ ጊዜ ብጣዕሚ እዮም ዘተባብዑኒ ብህይወተይ ድማ ይሕጎሱ ኣምላኽ ይመስገን ክሳብ ሕጂ ዝገጠመኒ ኣሉታዊ ድሕረ መልሲ ኮነ ካልእ ነገር የሎን።

ዳግም ምስ ተወለድካ ናብ ሕብረት የሕዋት ንምጽንባር ጊዜ ወሲዱልካዶ? እቲ ዝኣተኻዮ ሕብረት'ከ ሓድሽ ብምንብርካ እንታይ ዓይነት ኣወንታውን ኣሉታውን ጽልዋታት ኔርዎ?

ጎይታ ተቀቢለ ዳግም ምስተወለድኩ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ንፍታሌም ቤተ ክርስትያን ግዜ ከይወሰድኩ እየ ኣብ ሕብረት ተጸንቢረ። ትምህርቲ ምድሓን፡ ወደ መዝሙር ትምህርቲን ካልእ ኣገደስቲ ትምህርትን እኳ ብሕብረት ምስ ካልኦት እንተተመሃርኩ ንሰብ ቀልጢፍካ ክትለምዶ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ግና ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣይገጠመንን። እቲ ኣወንታዊ ሸነኻቱ ክትርእዮ እንከሎኻ ግና ብሓቂ ኣብ ሕብረት ዘሎ ፍቅሪን ምትሕልላይን ነንሕድሕድካ ድማ ብጸሎት ምድግጋፍን እዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ጽቡቅ ጽልዋታት ክሕድረለይ ክኢሉ እዩ።

ሕራይ እምበኣር መሰረት ናብቲ ቅድም ጠቒስካዮ ዝሓለፍካ ናይ መዝሙር ኣገልግሎትካ ክንሓልፍ፡ ከመይ ኢልካ ናብ ናይ ግሊ ዘመራይ ከምዝሓለፍካ ተዕልለናዶ?

ብመጀመርታ ነዚ ናይ መዝሙር ኣገልገሎት ኣብ መዘምራን ተጠርኒፈ እየ ጀሚረዮ ። ቅድሚ ናብ መዘመራን ምጅማረይ ምስ ክፍሊ ጸሎት ኮይነ እየ ዘገልገል ነይረ። ብድሕሪ እዚ ናይ መዘመራን ኣገልግሎት ጀሚረ ኣብ መዘመራን ድማ በቲ ዝተኸፍተለይ ናይ ኣገልገሎት ደገ ኣምልኾ ክመርሕ ጀሚረ። ኣብ ምምራሕ ኣምልኾ ንነዊሕ ኣብ መዘመራን ተሓቑፈ ከገልገል ድሕሪ ምጽናሕ ከም ዓጃቢ መዝሙር (ባክ ቮካልስ) ዉን ክኸዉን ጀሚረ ብድሕሪ እዚ ናተይ መዛሙር እናሰራሕኩ ብሶሎ ከገልገል ጀሚረ፡ ከምዚ እንዳበልኩ ድማ ነቲ ኣገልገሎት ብተወፋይነት እናኣገልገልኩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በጺሓ።

መዝሙር ካበይ ኢኻ ትረኽቦ ብኸመይ እዩ'ኸ ዝወሃብካ?

 መዝሙር ዉህበት እዩ ግን ከኣ ዝስራሕ እዩ። ኣነ መዝሙር ኣዝየ ስለ ዘፍቅር በዚ ዕዮ እዚ ንኣምላኽ ምግልጋለይ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ። ንመዝሙር ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት እየ ዝቅበሎ፡ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንርኢ እንከሎና "እቲ ብለይቲ መዝሙር ምስጋና ዝህብ ይብል " ኣብ ካልእ ድማ እግዚኣብሄር ብምዓልቲ ለዉሃቱ ይሰድድ ብለይቲ ድማ መዝሙሩ ምሳይ ኣሎ ይብል" ስለዚ ኣነ ኣብቲ ክሊ ናይ መዝሙር ስለ ዘለኹ ብለይቲ ቃል እግዚኣብሄር እናንበብኩ ፣ እናጸለኹ፣ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ፕሮግራም እናሰማዕኹን፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን እየ ዝወሃቦን ጊዜ ሂበ ድማ ዝሰርሖን።


ይቅጽል!!!

ምንጪ www.mezmur.org

Last Updated on Tuesday, 12 November 2013 01:15

Recently added artists

Albums: 1
Songs: 2
Edel Rekibe
Albums: 1
Songs: 6
Edilenja'ye
Albums: 1
Songs: 1
Kizimir eye
Albums: 1
Songs: 14
Misganay
Albums: 1
Songs: 12
Ab zemen hiwetey
Albums: 0
Songs: 0

Our portals

Our Sites

  • Bisrat.com
  • Eriwongel.com
  • Sbket.com
  • Hiwet.net
  • Miskrnet.com
  • Eribible.com

Image Temp

Mezmur.org beta portal is online!

Today we announce that Mezmur Online Portal is up and available! You are invited to hear the listed albums and features songs of different Gospel Singers. Try it out for yourself and give us feedback by taking a quick survey.

We are excited to present the Beta Mezmur.org  portal to you and look forward  your comments to EGMM TEAM  !